Minőségpolitika

A Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület minőségpolitikája

 

A Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelkedően Közhasznú Egyesület mind partnerei, mind kliensei környezetét tekintve hagyományosan érzékeny területen működik. Az Egyesület célul tűzte ki, hogy alapszolgáltatásai ellátása során a nevében szereplő kiemelkedően közhasznú megjelölés a közhasznúság nemes értelmében hosszútávon az egész társadalmat érintő eredményeket érjen el. Ehhez alaptevékenységei választékát és az azokon belül alkalmazott módszereket a társadalmi környezet igényeire reflektálva, a szakmai fejlődési irányok és kutatási eredmények figyelembe vételével alakítja.

 

Az egyesületben folyó munka célja a korszerű, széles értelemben vett család-, gyermek- és ifjúságpolitika támogatása a jólét, védelem, az emberi és gyermeki jogok érvényesülésének segítésével, ezzel összefüggésben a társadalmi kirekesztés és szegénység megelőzésével, kezelésével, csökkentésével. Az egyesület fontosnak tartja továbbá a nők és férfiak esélyegyenlőségével, a gyerekek és felnőttek bántalmazásának megelőzésével és kezelésével összefüggő feladatokat, valamint a családi, intézményi, közösségi konfliktusok megoldása holisztikus megközelítésű bemutatását, kutatását és oktatását.

 

E cél érdekében húsz éven keresztül megjelentette az egyesület a "Család, gyermek, ifjúság" című folyóiratot, 2011-től elektronikus formában adja közre a gyerekeket, fiatalokat, családokat érintő hazai és nemzetközi információkat, jó gyakorlatokat, kutatási eredményeket. A célokat felölelő kérdésköröket tárgyaló könyvek, oktatófilmek elkészítése és kiadása, előadások, képzések és továbbképzések valamint vitafórumok és konferenciák szervezése is az ismeretek bővítését, a tájékozottság növelését szolgálja.

 

Szolgáltatásai körében az Egyesület fontosnak tartja a helyreállító szemlélet és módszerek (mediáció és az alternatív vitarendezés minden formája) megismertetését és alkalmazását, a munkaerő-piaci és outplacement szolgáltatás nyújtását is a gyerekek és családok legjobb érdekének figyelembevételével. A magyarországi tevékenység mellett, illetve ahhoz kapcsolódóan az egyesület nemzetközi, elsősorban Európai Uniós, kutatás, képzés és humanitárius segítségnyújtás keretében a fenti célokkal megegyező tevékenységet folytat.

 

Az Egyesület mind kliensei igényeit, mind elvárásait valamint a gyermekvédelem rendszerén belül vállalt szerepét figyelembe véve végzi tevékenységét, és ennek megfelelően kiemelkedő minőségű szolgáltatást nyújt.

 

Küldetésének megfelelően:

 

- részt vesz a társintézmények, hazai és nemzetközi szakmai szervezetek tapasztalatcserét biztosító rendezvényein, és szervez ilyeneket,

 

- saját kutatást folytat, és eredményeit publikálja, terjeszti,

 

- munkája eredményét folyamatosan értékeli, és a tapasztaltakat felhasználja munkája javításában,

 

- tevékenységei során folyamatosan szem előtt tartja, hogy társadalmi közhasznúsága mindenkor a klienssel való együttműködésben,kapcsolattartásban tudatosan megjelenítve valósuljon meg,

 

- felnőttképzési tevékenységet folytat.

 

Szolgáltatásai minőségének garantálása érdekében az alábbiakat biztosítja:

 

- világos és átlátható alaptevékenységeinek szakmai ajánlati tartalma mind a szervezetek, mind az egyének számára,

 

- tevékenysége során nagy figyelmet fordít a kliensi igények megismerésére, kielégítésére és a panaszok kezelésére,

 

- gondoskodik új szakmai eljárások, módszerek kidolgozásáról, adaptációjáról és hazai meghonosításáról,

 

- népszerűsíti és terjeszti az általa hatékonynak ítélt eljárásokat, módszereket, kutatási eredményeket, stb.,

 

- ügyvitelét úgy dokumentálja, hogy azok a kiértékelésekhez és az azok nyomán kezdeményezett korrekciós tevékenységhez elegendő adatot nyújtsanak.

 

A Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület tevékenységi köre kiterjed a felnőttképzésre, illetve a tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai továbbképzésekre.

 

Küldetésünk az, hogy szakmai megalapozottságunkkal hozzájáruljunk a szociális szféra, a család-, gyermek- és ifjúságvédelem területének naprakész tudással rendelkező és azt a gyakorlatban is alkalmazni tudó szakemberekkel történő ellátásához.

 

Mindemellett egyesületünk alapvető céljait figyelembe véve az élethosszig tartó tanulás és az esélyegyenlőség fontosságát hangsúlyozandó végzettségtől és életkortól függetleníti a képzésekbe való bekapcsolódás feltételeit.

 

Célunk a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak, illetve az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeinek maradéktalan kielégítése.

 

Ezért az egyesület képzéseinek magas színvonalát a fentiek mellett az alábbi módokon biztosítja:

 

- kiváló, szakmai téren nagy tapasztalattal rendelkező oktatói, tréneri gárdával,

 

- az oktatói gárda folyamatos továbbképzésével, ismereteinek bővítésével hazai és nemzetközi színtéren egyaránt,

 

- munkatársai felnőttképzéssel kapcsolatos tudásának folyamatos bővítésével,

 

- nemzetközi partnereink szakmai-pedagógiai tapasztalatainak felhasználásával,

 

- a munkáltatókkal kialakított szolgáltatói kapcsolat erősítésével,

 

- a résztvevői értékelések figyelembevételével történő folyamatos képzés- és tananyagfejlesztéssel,

 

- a képzések mellett igénybe vehető, speciális igények kielégítését, munkaerőpiaci helyzetet erősítő, képzési szükségletek felmérését és képzési tanácsadást, illetve előzetes tudás beszámíthatóságát biztosító felnőttképzést kiegészítő tevékenységekkel,

 

- figyelemmel kíséri és teljesíti a vele szemben elvárt a szakmai követelményeket, ennek maradéktalan teljesítése érdekében kiemelt figyelmet fordít tevékenységei és képzései folyamatos fejlesztésére.

Tovább a kategóriában: « Beköszöntő Munkatársak »