FIKSz program, a vérszerinti családjuktól távol élő gyermekek gondozásának nevelésének specialitásai a gyermekek szükségleteinek tükrében

Több mint 20 évvel a program első változatának kifejlesztése óta az Egyesület Államokon kívül, ahol az Amerikai Gyermekvédelmi Liga első körben a képzéseket elkezdte, több mint 25 országban használják a PRIDE modellt és annak adaptációját. Magyarországon a programot FIKSZ néven használjuk, részben a PRIDE időközben más kontextusban használt jelentése, részben annak okán, hogy az eredeti mozaikszó (Parent Resources for Information, Development and Education – Erőforrások Szülőknek Információk, Fejlődés és Képzés céljából) nem volt magyarítható, így értelmes szót a Felkészültség Információk Kompetenciák Szülőknek szavakból alkottunk.

 

A FIKSZ képzés Magyarországon 1998-ben került bevezetésre, a gyermekvédelmi törvény elfogadását követően. Egy széleskörű szakmai tapasztalatokkal rendelkező munkacsoport 3 külföldi programot tanulmányozott, az érintett programok képviselőnek bemutatása alapján, és ezt követően a PRIDE/FIKSZ alkalmazását javasolta. 2010-ig, a FIKSZ program volt a törvényben meghatározott 60 órás kötelező döntéselőkészítő tréning, ezt követően a jogi szabályozás többszöri változását követően része maradt ugyan a legtöbb képzésnek, de további részekkel egészült ki.

 

A program kompetencia alapú, jól strukturált, egymásra épülő lépéseken keresztül kínál ismereteket és készségeket a jövendő nevelő- és örökbefogadó szülőknek és segítőiknek, szociális munkásoknak, gyermekvédelemben dolgozó más szakembereknek. A toborzást, felmérést, kiválasztás, felkészülést segítő program célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek saját és a csoporttagok tapasztalataik megosztásán túl mindazokkal a szükséges ismeretekkel és készségekkel, amelyek a tervezett tevékenységhez szükségesek.

 

A döntéselőkészítő tréning célja, hogy a résztvevők maguk tudjanak választ adni saját élményeik és a csoporttagok visszajelzése alapján, hogy akarnak-e és tudnak-e vállalkozni a nevelőszülői, örökbefogadói feladatokra, illetve, hogy milyen további ismeretekre, támogatásra van szükségük ennek eldöntése, illetve gyakorlása érdekében. A program lehetőséget ad a csoport vezetőinek arra, hogy a tréning során megismerve a résztvevőket, maguk is megfelelő mélységű képet alkothassanak a jelentkezők alkalmasságáról, felkészültségéről, motivációiról, nyitottságáról. A program része a családlátogatás, és ennek során a részletesebb felmérés is, ami jól szolgálhatja a kiválasztást és az alaposabb kölcsönös megismerést is. A tréninget vezetők – egy gyakorló gyermekvédelmi szakember, aki lehet nevelőszülői tanácsadó vagy gyám, és egy tapasztalt nevelőszülő – saját ismereteik, készségeik segítségével segítik a jövőbeni feladatok jobb megismerését, a kihívásokra adható lehetséges válaszok megfogalmazását.

 

A FIKSz program lehetőséget ad a későbbi továbbképzések biztosítására is, ahogyan jelentős mértékben segíteni tudja a helyettes szülők, családba fogadók tevékenységét is. Az amerikai program fejlesztői az elmúlt években jelentősen átdolgozták a tréninget a tapasztalatok, és az időközben bekövetkezett jogi, szakmai változások alapján, és önálló képzést biztosítanak a családba fogadásra vállalkozó családoknak is, ami világszerte, így az USA-ban is az elsődlegesen preferált ellátási forma.

 

A hazai gyakorlatban a nevelőszülő és örökbefogadó jelöltek mellett sok nevelőszülői tanácsadó, és más a gyermekvédelmi szakellátás különféle területein dolgozó kollega is elvégezte ezt a képzést, mivel minden területen hasznosítható tudást és készségeket ad.

 

A 14 lépésből álló modell célja, hogy a nevelő- és örökbefogadó szülők és segítőik egy csapat tagjaiként tudjanak segíteni azoknak a gyerekeknek, akik sokféle sérüléssel, traumával érkeznek a szakellátásba.

 

Főbb céljai:

-       A nevelő- és örökbefogadó családok szerepének tisztázása, és az adott szolgáltató szakmai elveinek és gyakorlatának megfelelő beilleszkedés a szakmai csoportba.

-       A közösségek, lakókörnyezet tájékoztatása a saját és kollegáik szerepéről, feladatairól.

-       Erősségek, szükségletek szerinti toborzás, átfogó terv a toborzásra.

-       Az 5 alap kompetenciára épülő vegyes döntés előkészítő tréning biztosítása személyes találkozás és online formában, és ennek alapján történő döntéshozatal.

-       Integrált döntéselőkészítő program, amely a környezettanulmány és családi felmérés részét képezi.

-       A gyerekek és családok összeillesztése a már képzett és kiválasztott családokkal a gyerekek egyéni szükségletei szerint.

-       Erősségeken alapuló értékelés és visszajelzés, minőségbiztosítási keretekben.

 

A program alkalmazásának feltétele, hogy az érintett családokat alkalmazó, illetve kiválasztó szervezetek és munkatársai elkötelezettek legyenek a gyermeki jogok biztosítása és a gyerekek védelmének érdekében, a szakemberek megfelelően felkészültek legyenek, kulturálisan adekvát, kompetencia és erősség alapú megközelítéssel dolgozzanak, annak érdekében, hogy a gyerekek számára biztonságot, jóllétet és állandóságot tudjanak biztosítani.

 

Az öt meghatározó kompetencia

 

A kompetencia jelentése ebben az összefüggésben: a gyermekvédelemben dolgozó munkatárs birtokában van azoknak az ismereteknek és készségeknek, amelyek a rábízott gyerekek biztonságát és egészséges fejlődését szavatolják.

 

A kompetenciák tudatosításával, az azokhoz kötődő feladatok és felelősségek behatárolásával el kell érni, hogy a szakmában dolgozó munkatársak a kompetenciák ismeretében, tudatosan, cél- és eredményorientáltan végezzék tevékenységüket

 

A képzés alapját 5 kompetencia képezi:

  1. A gyerekek védelmének és szeretetteli gondozásának biztosítása.
  2. A gyerekek fejlődési szükségleteinek megfelelő gondoskodás, figyelembe véve a lemaradásokat.
  3. A vérszerinti családdal való kapcsolat támogatása, ha ez a gyerek legfőbb érdekeivel egyezik.
  4. Olyan biztonságos és gondoskodó kapcsolat kialakítása a gyerekkel, amely egy életre szól, és állandóságot biztosít.
  5. Egy magas szakmai színvonalú csoport tagjaként dolgozni.

 

Az öt foglalkozásból álló készségfejlesztés és az elméleti ismeretanyag tartalmazza azt az információt és szaktudást, melyre a gyermekvédelemben dolgozóknak szüksége van. A program új rendszerben és szemlélettel közelíti meg a feladatok ellátását, melynek középpontjában a veszélyeztetett, illetve az átmeneti gondozásban, vagy nevelésbe vétel után tartósabb gondozásban részesülő gyermek egyénre szabott szükségletei állnak. A képzést a kompetenciákhoz kötődő feladatok tudatosítására alapozzuk, a gyermeki jogok elsődlegességének szem előtt tartásával. A saját élmények és a gyermekek által átélt történések párhuzamba állításával, ütköztetésével, az empátiás készség nő, a megértés eredményesebbé válik, és elkerülhetővé teszi a minősítést és az ítélkezést. A gyerekek egyéni szükségleteinek megfelelő egyénre szabott gondoskodás megértését és gyakorlását segíti.

 

A FIKSZ tréningek során az elmúlt két évtizedben több mint 5500 nevelőszülőt és örökbefogadót képeztek a trénereink, és több száz gyermekvédelmi szakember vet részt a továbbképzéseken. A tapasztalatok szerint rendkívül nagy hatású az a módszertani megközelítés, hogy a saját élet- és munkatapasztalatok felhasználásával, és a csoport visszajelzései alapján sajátítják el, vagy erősítik a résztvevők a szükséges kompetenciákat, értik meg az érintett gyerekek szükségleteit, és azokat a teendőket, amelyek a gyerekek jóllétét, korábbi traumáik feldolgozását, az esetleges lemaradások pótlását, a fizikai, lelki, kognitív fejlődésükhöz szükséges feltételek biztosítását szolgálják.

 

A továbbképzési program célja, tartalma:

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi gondoskodásra szoruló gyermekek ellátásához szükséges szakmai készségek fejlesztése.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: -

 

Tervezett képzési idő: 30 óra (A képzés 5 egymásra épülő, egyenként 6 órás tematikai egységre tagolódik.)

 

A képzés formája: csoportos képzés

 

A képzésről szóló igazolás/tanúsítvány kiadásának feltételei:

- a hallgató hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát,

- az egyéni és csoportmunkák elvégzése a továbbképzés során.

 

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek:

1.) Személyi feltételek:

- oktatók,

2.) Tárgyi feltételek:

- 1 db laptop internet csatlakozási lehetősséggel, projektor, vetítővászon, flipchart tábla;

- 22 fő befogadására alkalmas terem, mozgatható asztalokkal, székekkel, flipchart táblával;

- munkafüzet és tankönyv.

A program végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról a képzés indítója/szervezője gondoskodik.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: B/2020/005295

 

A képzés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által minősített. Engedélyszáma: S-05-030/2021

A képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében 32 pontot igazolunk vissza.

A képzés részvételi díja: 65.000 Ft

20 fő jelentkezése esetén vidékre is utazunk.

 

A képzés óraszáma (30 óra) a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható.

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt óraszám:

Az 1. tematikai egység során a gyermekek szakszerű ellátásához elengedhetetlenül szükséges készségek felsorolására és értelmezésére kerül sor. Összehasonlítás során a nevelőszülői és a gyermekvédelemben dolgozó egyéb munkakörök kapcsán konkretizálódnak a feladatok, az ún. kompetenciák mentén.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás és csoportmunka

A 2. tematikai egység a csapatmunka és a gyermekvédelemben dolgozók együttműködési területeit konkretizálja, a feladatok és felelősségek mentén. A gyermek fejlődési szükségleteire is kitér a kötődés kialakulása és erősítése kapcsán.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Előadás, csoportmunka, szerepjáték,

A 3. tematikai egység a fejlődési szükségletek folytatásaként a veszteség, és annak feldolgozására tér ki, különös tekintettel a család időleges elvesztésére. Ebből vezetjük le a családok és gyermekek kapcsolatának erősítését, annak szükségességét.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Előadás, csoportmunka, szerepjáték

4. tematikai egység: A gyermekekkel való közvetlen foglalkozás egyik kulcskérdése a fegyelmezés, a fegyelmezés és büntetés közötti különbségtétel. A megengedett és megengedhetetlen büntetési formák (családtól, kapcsolattartás lehetőségétől való eltiltás). A vérszerinti kapcsolattartás nehézségei és kezelési módjai is e foglalkozás témája.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Előadás, csoportmunka, szerepjáték

Az 5. tematikai egység során a változások témaköre kerül feldolgozásra (a változások kezelésének segítése a befogadó- és nevelőcsaládokban, a gyermekvédelmi szakember milyen módon tud együtt dolgozni a váratlan változások és az ismételt családváltások megelőzése érdekében). Az elégedettségvizsgálat kérdőívének kitöltése is ekkor történik meg. A képzési programban résztvevők munkájának értékelése a tanult kompetenciák mentén zajlik. Az értékelő megbeszélést követően a programmal kapcsolatos visszajelzésekre is sor kerül.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Csoportmunka, értékelés

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

1081 Budapest, Kun utca 12., 3. emelet, 27. ajtó

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig