Konfliktusok és megoldások (E-000564/2014/D001)

A „D” képzési körben, E-000564/2014/D001 nyilvántartásba vételi számon engedélyezett Konfliktusok és megoldások elnevezésű képzésünk képzési programja

 

1. A képzési program megnevezése: Konfliktusok és megoldások

 

A képzés célja, hogy a résztvevők mindennapos tevékenységeik során adódó személyes konfliktusaikat hatékonyan tudják kezelni. Emellett több szinten kamatoztathatják a tanult technikákat munkájuk során is: különböző csoportok között fennálló konfliktusokat és vitás helyzeteket lesznek képesek a különböző érdekeltek szempontjainak közelítésével, és figyelembevételével megoldani. Tevékenységük során érzékenyítik a szembenálló feleket egymáshoz, így megelőzik a csoportokon belüli és csoportok közötti későbbi konfliktusok kialakulását is.

 

A képzés célcsoportja: mindazok, akik saját személyes és munkából adódó konfliktusaikat szeretnék hatékonyabban kezelni.

 

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák:

2.1.        A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően képessé válik arra, hogy a meglévő pszichológiai ismereteit felfrissítve felismerje a saját maga és mások személyiségtípusát, aktuális én-állapotát, és mindezek ismeretében fejlessze önértékelését és növelje kommunikációs kompetenciáját.

2.2.        A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően azonosítani tudja a kommunikációs folyamatokat, a különböző kommunikációs stílusokat, és képessé válik az asszertív viselkedés eszköztárának alkalmazására.

2.3.        A résztvevő a képzés révén képessé válik a különböző konfliktuskezelési stílusok azonosítására, saját konfliktuskezelési stílusának hatékonyabbá tételére a konfliktuskezelés különböző módszereinek birtokában.

2.4.        A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően a gyakorlatban tudja használni a különböző konfliktus feldolgozó és megoldási módokat, így a mindennapos konfliktushelyzeteket hatékonyan, az erőszakmentes kommunikációs módszer alkalmazásával tudja kezelni.

 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei

3.1.        Iskolai végzettség: középiskolai érettségi

3.2.        Szakmai végzettség: A képzésbe való bekapcsolódás nincs szakmai végzettséghez kötve.

3.3.        Szakmai gyakorlat: A képzésbe való bekapcsolódás nincs szakmai gyakorlathoz kötve.

3.4.        Egészségügyi alkalmasság: A képzésbe való bekapcsolódás nincs egészségügyi alkalmassághoz kötve.

3.5.        Előzetesen elvárt ismeretek: A képzésbe való bekapcsolódás nincs előzetesen elvárt ismeretekhez kötve.

3.6.        Egyéb feltételek: -

 

4. A programban való részvétel feltételei

4.1.        Részvétel követésének módja: Haladási napló és jelenléti ív, melyekben feltüntetésre kerül a résztvevők hiányzása.

4.2.        Megengedett hiányzás: A képzés összóraszámának 10 százaléka.

4.3.        Egyéb feltételek: -

 

5. Tervezett képzési idő

5.1.        Elméleti órák száma: 10

5.2.        Gyakorlati órák száma: 14

5.3.        Összes óraszám: 24

 

6. A képzés formája: csoportos képzés

 

7. A tananyagegységek megnevezése:

7.1.        Pszichológiai ismeretek és készségek fejlesztése

7.2.        Kommunikációs alapismeretek

7.3          Konfliktuskezelési elméleti és gyakorlati ismeretek

7.4          Elsajátított készségek gyakorlati alkalmazása

 

7.1. Tananyagegység

7.1.1.     Megnevezése: Pszichológiai ismeretek és készségek fejlesztése

7.1.2.     Célja: A tananyagegység célja, hogy a résztvevők a személyiség lélektan alapjai mentén a különböző személyiségtípusok, én-állapotok, stratégiák, verbális és nonverbális jelek számbavétele során megismerkedjenek az alapvető emberi kapcsolatok dinamizmusaival.

7.1.3.     Tartalma:

- A képzés ismertetése: oktatói tájékoztatás, bemutatkozás, képzési tematika és teljesítmény értékelő rendszer ismertetése.

- Jégtörő, ismerkedési feladatok a csoportkohézió erősítésére: névtanulás köre, elvárások összegyűjtése, keretek és szabályok megalkotása csoportos ötletelés során, aktivizáló és hangulatoldó játékok.

- Életpozíciók megismerése: a négy alap-beállítottság bemutatása, amely önmagunkhoz és másokhoz való viszonyulásunkat jellemzi. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet

- Alapvető viselkedési stílusok bemutatása: az alárendelődő, az agresszív és az asszertív viselkedési stílus számbavétele. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet

- Személyiségtípusok felismerése DISC modell alapján: a feladatorientált, a kapcsolatorientált, az extrovertált és az introvertált személyiség jellemzőinek megismerése. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet

- Én-védő mechanizmusok és én-állapotok számbavétele: a 12 én-védő mechanizmus megismerése, a mechanizmusok lelki háttere, a mechanizmusok személyes használatának gyakorisága, hátrányok és előnyök bemutatása. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet

- Verbális és nonverbális jelzések felismerése szituációs játékok alapján: szerep- és helyzetkártyák alapján szituációk rögtönzése és feldolgozása. Segédanyag: szerep- és helyzetkártyák

- A negatív én-állapotok kezelésének (harag és agresszió) fejlesztése szituációs játékok segítségével: résztvevők által hozott szituációk továbbgondolása és feldolgozása, szerep- és helyzetkártyák alapján szituációk rögtönzése és feldolgozása. Segédanyag: szerep- és helyzetkártyák

7.1.4.     Terjedelme: 6 óra

7.1.5.     Elméleti órák száma: 3 óra

7.1.6.     Gyakorlati órák száma: 3 óra

7.1.7.     A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: A képző a tananyagegység teljesítéséről külön igazolást nem ad ki.

 

7.2. Tananyagegység

7.2.1.     Megnevezése: Kommunikációs alapismeretek

7.2.2.     Célja: A tananyagegység célja, hogy a résztvevőkkel megismertesse az alapvető kommunikációs típusokat.

7.2.3.     Tartalma:

- Aktivizáló és hangulatoldó játék,

- Az előző tananyagegység szóbeli összefoglalása a csoport aktív részvételével,

- A kommunikáció fogalma, típusai, a kommunikációs stílusok bemutatása: a kommunikáció fogalma szűkebb és tágabb értelemben, a kommunikáció folyamatának elemei, az emberi kommunikáció csoportosítási lehetőségei. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet

- Metakommunikáció és beszédmód: a nonverbális és verbális kommunikáció közti különbség bemutatása az alapvető viselkedési stílusok mentén. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet

- A kommunikációs alapszabályok: a beszéd és a hallgatás 5-5 szabálya a sikeres kommunikációhoz. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet

- Asszertivitás teszt kitöltése és értékelése: befolyási stílusok megismerése. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet, Asszertivitás teszt.

- Az asszertív, erőszakmentes kommunikáció eszköztárának bemutatása és gyakorlati alkalmazása: hang, beszédmodor, arckifejezés, szemkontaktus, testtartás, testmozgás, közlések, megfogalmazások, határok tiszteletének elérése, üzenet kibocsátása és üzenet befogadása esetén megfogalmazások gyakorlása. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet

- A kommunikációs képesség fejlesztése szituációs játékok segítségével: résztvevők által hozott szituációk továbbgondolása és feldolgozása, szerep- és helyzetkártyák alapján szituációk rögtönzése és feldolgozása. Segédanyag: szerep- és helyzetkártyák

7.2.4.     Terjedelme: 6 óra

7.2.5.     Elméleti órák száma: 3 óra

7.2.6.     Gyakorlati órák száma: 3 óra

7.2.7.     A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: A képző a tananyagegység teljesítéséről külön igazolást nem ad ki.

 

7.3. Tananyagegység

7.3.1.     Megnevezése: Konfliktuskezelési elméleti és gyakorlati ismeretek                                  

7.3.2.     Célja: A tananyagegység célja, hogy a résztvevők megismerjék az egyes konfliktusszintekhez rendelhető kompetenciákat, sajátos felkészültséget, a különféle karakterű beavatkozási módokat, illetve a hatékonyságot növelő módszereket.                                                  

7.3.3.     Tartalma:

- Aktivizáló és hangulatoldó játék,

- Az előző tananyagegység szóbeli összefoglalása a csoport aktív részvételével,

- A konfliktus definíciója, okai: mi a konfliktus, a konfliktusok okai és fajtái, kiváltó okok szerinti csoportosítása, a konfliktusok hat szintje. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet.

- Konfliktusok kezelése című önismeretei teszt kitöltése és értékelése: a tesztből kiderül, hogyan reagálnak a résztvevők azokban a helyzetekben, amikor eltérés van a saját szándékaik és mások szándékai között. Segédanyag: Konfliktusok kezelése önismereti teszt.

- Mit jelent számomra a konfliktus; konfliktuskezelési stílusom azonosítása: saját élményű konfliktushelyzetekből szituációs gyakorlatok, csoportmunka során megoldási lehetőségek keresése.

- A konfliktusmegoldó viselkedés öt kategóriája: Kenneth Thomas elmélete alapján a versengés, alkalmazkodás, elkerülés, együttműködés, kompromisszum alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet.

- A konfliktusok megoldási módjai a Thomas-Killmann modell alapján: a versengő, a problémamegoldó, kompromisszumkereső, elkerülő, alkalmazkodó konfliktuskezelési módok bemutatása. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet.

- Konfliktusok és megoldások című oktatófilm megtekintése: az alternatív vitarendezés módjainak bemutatása. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című oktatófilm.

- A konfliktuskezelési stílus fejlesztése szituációs játékok segítségével: résztvevők által hozott szituációk továbbgondolása és feldolgozása, szerep- és helyzetkártyák alapján szituációk rögtönzése és feldolgozása. Segédanyag: szerep- és helyzetkártyák                                                             

7.3.4.     Terjedelme: 6 óra                                                         

7.3.5.     Elméleti órák száma: 2 óra                                                        

7.3.6.     Gyakorlati órák száma: 4 óra                                                    

7.3.7.     A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: A képző a tananyagegység teljesítéséről külön igazolást nem ad ki.          

                                               

7.4. Tananyagegység

7.4.1.     Megnevezése: Elsajátított készségek gyakorlati alkalmazása                                                 

7.4.2.     Célja: A tananyagegység célja, hogy a résztvevők a gyakorlatban is alkalmazni tudják az előző tananyagegységek során megszerzett, egymást kiegészítő kommunikációs, pszichológiai és konfliktuskezelési kompetenciákat.                                                           

7.4.3.     Tartalma:

- Aktivizáló és hangulatoldó játék,

- Az előző tananyagegységek szóbeli összefoglalása a csoport aktív részvételével,

- A megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását elősegítő szituációs játékok: az asszertív kommunikációs technikáknak, a negatív én-állapotok kezelésének és a különböző konfliktus megoldási módoknak a gyakorlati alkalmazása. Segédanyag: szerep- és helyzetkártyák

- Szimulált esetgyakorlat. A képzés zárásaként a résztvevőknek szimulált esetgyakorlat során kell az elsajátított tudás gyakorlatban történő alkalmazásáról számot adniuk. Segédanyag: esetleíró kártyák

- Oktatók általi személyre szabott útmutatók a résztvevők számára: szerepjátékokon való részvétel és a szimulált esetgyakorlat értékelése alapján az oktatók mindenkit személyes konfliktuskezelési tanácsokkal látnak el.

- Összegzés, a képzés zárása. Minden résztvevő és az oktatók megosztják egymással tapasztalataikat a képzéssel kapcsolatban.                                                 

7.4.4.     Terjedelme: 6 óra                                                         

7.4.5.     Elméleti órák száma: 2 óra                                                        

7.4.6.     Gyakorlati órák száma: 4 óra                                                    

7.4.7.     A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: A képző a tananyagegység teljesítéséről külön igazolást nem ad ki.       

                                                  

8. Maximális csoportlétszám: 24 fő

 

9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A képzés folyamatában az oktatók az órai munka és aktivitás figyelemmel követésével, a csoportos gyakorlati feladatok figyelemmel kísérésével folyamatosan nyomon követik a résztvevők tudásszintjét, és értékelik a képzés során nyújtott teljesítményüket.

A képzés ideje alatt a számonkérés folyamatosan történik, a gyakorlati feladatokhoz kapcsolódóan.

A képzés időtartama alatt a résztvevők gyakorlati részfeladatokban, úgynevezett szituációs játékokban vesznek részt, melyek értékelésével az oktatók képet kapnak a résztvevők tudásszintjéről.

Az oktatók a csoportos feladatok elvégzése során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a résztvevő a tananyagegységek során megszerzett ismeretek felhasználásával oldotta-e meg a feladatot.

A képzés szimulált esetgyakorlattal zárul. Az esetleíró kártyák alapján irányított szerepjáték összesen 90 percet vesz igénybe. A résztvevők teljesítményének mérésére az oktatók az alábbi tíz szempontot vizsgálják, melyek a képzés végére elsajátítandó legfontosabb kompetenciának számítanak:

1.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően azonosítani tudja a különböző viselkedési stílusokat.

2.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően ismerte fel a konfliktusban részt vevők személyiségtípusát.

3.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően kezelte a negatív én-állapotokat.

4.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően ismerte fel és alkalmazta a kommunikáció során használt nonverbális jelzéseket.

5.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően sajátította el a kommunikációs alapszabályokat.

6.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően alkalmazni tudja az asszertív, erőszakmentes kommunikációs eszközöket.

7.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismeretek birtokában felismeri saját konfliktuskezelési stílusát és a tanultak figyelembevételével fejlesztette azt.

8.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően azonosította a konfliktusban részt vevő felek konfliktuskezelési stílusát és a megszerzett ismereteknek megfelelően reagált rá az esetgyakorlat során.

9.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően képes azonosítani a konfliktusmegoldó viselkedés kategóriáit.

10.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően tudja alkalmazni a különböző konfliktusmegoldási módokat.

A tíz szempontot 1-től 10-ig lehet pontozni a résztvevők teljesítményének megfelelően, így a résztvevők összesen 100 pontot tudnak elérni. Az elért pontszám jelenti a szimulált esetgyakorlat százalékos teljesítményét. A résztvevők a 60 százalékos vagy annál nagyobb teljesítéssel megfelelt minősítést kapnak, 59 százalékos vagy kevesebb teljesítés esetén pedig nem megfelelt minősítést.

 

10. A képzés zárása

10.1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

A szimulált esetgyakorlat megfelelő szintű teljesítése és a képzés 90 %-án való részvétel.

A szimulált esetgyakorlatra az utolsó tananyagegység végén kerül sor.

A szimulált esetgyakorlat időtartama: 90 perc

Formája: esetleíró kártyák alapján irányított szerepjáték.

Minősítések: megfelelt/nem felelt meg

Követelményszint:

- megfelelt: a szimulált esetgyakorlat 60 %-os vagy annál nagyobb teljesítése,

- nem felelt meg: a szimulált esetgyakorlat 59 %-os vagy annál kisebb teljesítése.

A képzési követelmények minősítéséről a képző az oktatók által vezetett és ellenjegyzett „Az ismeretek számonkéréséről készült jegyzőkönyv” elnevezésű dokumentumot állít ki.

A képzés sikeres elvégzése esetén a résztvevők évente újrakezdődő sorszámozású tanúsítványt kapnak.

A sorszámozott tanúsítványok átvételéről a képző a résztvevők és az oktatók által aláírt „Tanúsítvány átvételi elismervény” elnevezésű dokumentumot állít ki.

 

11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

 

11.1.Személyi feltételek:          

Elméleti oktató:

Végzettsége: Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és/vagy tanári szakképzettség

Szakmai gyakorlat: minimum 5 év

Oktatói gyakorlat: minimum 5 év

Felnőttképzési gyakorlat: minimum 5 év

Gyakorlati oktató:

Végzettsége: Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai gyakorlat: minimum 5 év

Oktatói gyakorlat: minimum 5 év

Felnőttképzési gyakorlat: minimum 5 év

11.1.1.  Személyi feltételek biztosításának módja: Alkalmazotti jogviszony vagy Megbízási szerződés az oktatókkal

 

11.2.      Tárgyi feltételek:

- Csoport létszámnak megfelelő tágas, világos, jól szellőztethető, képzési helyszínenként és csoportonként 1 db, min. 1,5 m2/fő alapterületű oktatóterem. Megfelel a nemzeti szabványban vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásokban foglaltaknak, továbbá az építésügyi, a tűzvédelmi, az egészségvédelmi, a munkavédelmi jogszabályokban előírt követelményeknek és a közegészségügyi előírásoknak. A megvilágítás, légcsere, hőmérséklet megfelel az oktatási intézményekre előírt szabályoknak vagy az azokkal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak. A képzésben résztvevők számára kialakított oktatási helyiség lehetővé teszi legalább egy - az intézmény engedélyezett képzési programja szerinti létszámú - csoport valamennyi tagjának egyidejű befogadását. Szükség szerint akadálymentesített (fogyatékkal élő, mozgáskorlátozott résztvevő esetén).

- Adminisztrációs iroda és irattár helyiség (1 db). Megfelel a nemzeti szabványban vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásokban foglaltaknak, továbbá az építésügyi, a tűzvédelmi, az egészségvédelmi, a munkavédelmi jogszabályokban előírt követelményeknek és a közegészségügyi előírásoknak. A megvilágítás, légcsere, hőmérséklet megfelel az oktatási intézményekre előírt szabályoknak vagy az azokkal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak. Szükség szerint akadálymentesített (fogyatékkal élő, mozgáskorlátozott résztvevő esetén).

- Ügyfélszolgálati iroda helyiség (1 db). Megfelel a nemzeti szabványban vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásokban foglaltaknak, továbbá az építésügyi, a tűzvédelmi, az egészségvédelmi, a munkavédelmi jogszabályokban előírt követelményeknek és a közegészségügyi előírásoknak. A megvilágítás, légcsere, hőmérséklet megfelel az oktatási intézményekre előírt szabályoknak vagy az azokkal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak. Szükség szerint akadálymentesített (fogyatékkal élő, mozgáskorlátozott résztvevő esetén).

- 26 db mozgatható szék.

- 1 db tanári asztal.

- 1 hordozható számítógép. További feltétel: jogtiszta szoftverek, internet hozzáférés.

- 1 db nyomtató berendezés.

- 1 darab fénymásoló berendezés.

Egyéb felszereltség:

- WC helyiség: képzési helyszínenként min. 1 db, az egy időben jelen lévő résztvevők létszámának figyelembevételével. Megfelel a nemzeti szabványban vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásokban foglaltaknak, továbbá az építésügyi, a tűzvédelmi, az egészségvédelmi, a munkavédelmi jogszabályokban előírt követelményeknek és a közegészségügyi előírásoknak. A megvilágítás, légcsere, hőmérséklet megfelel az oktatási intézményekre előírt szabályoknak vagy az azokkal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak. Szükség szerint akadálymentesített (fogyatékkal élő, mozgáskorlátozott résztvevő esetén).

- Projektor.

- Vetítővászon (nagy, üres fehér falfelülettel helyettesíthető.).

- Flipchart tábla (hozzá használható tollak, íróeszközök kb. 10 db).

 

11.2.1.  Tárgyi feltételek biztosításának módja: A tárgyi feltételeket az egyesület, illetve egyedi megállapodás alapján más helyszín biztosítja. A helyszínt az egyesület ingyenes teremhasználati megállapodás alapján biztosítja.

 

11.3. Egyéb speciális feltételek:

Segédanyagok:

- Konfliktusok kezelése önismeretei teszt,

- Asszertivitás teszt,

- Konfliktusok és megoldások című oktatófilm: az alternatív vitarendezés módjait bemutató 25 perces dokumentumfilm,

- Saját fejlesztésű jegyzet, amelyet a képző biztosít. Címe: Konfliktusok és megoldások munkafüzet,

- Szerep- és helyzetkártyák a szituáció játékokhoz,

- Esetleíró kártyák a szimulált esetgyakorlathoz,

- Jelenléti ív,

- Haladási napló,

- Az ismeretek számonkéréséről készült jegyzőkönyv,

- Sorszámozott tanúsítványok,

- Tanúsítvány átvételi elismervény.

11.3.1.  Egyéb speciális feltételek biztosításának módja: A speciális feltételeket az egyesület biztosítja.

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület (felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000564/2014) ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig

 

Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek

A képzésre jelentkezőknek az alábbi felnőttképzést kiegészítő tevékenységek térítésmentes igénybevételére van lehetősége egyesületünknél:

- előzetes tudásszint felmérés;

- képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

 

Bővebb információt a felnőttképzést kiegészítő tevékenységeinkről és azok igénybevételéről a Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek menüpontban talál.