A továbbképzés célja a jóvátételi eljárás levezetésének elsajátítása, mely a fiatalkorúak magatartási vétségéből, bűnelkövetéséből adódó testi, vagy lelki sérülést okozó problémák kezelését segíti elő. A képzés felkészíti a pedagógusokat a károkozással összefüggő konfliktushelyzetek megoldására és feldolgozására. Az elméleti oktatás mellett a résztvevők szituációs gyakorlatokon keresztül sajátítják el azokat a kulcskompetenciákat, melyek mindennapi munkájuk során alkalmassá teszik őket arra, hogy együtt dolgozzanak a vétkesekkel, elkövetőkkel, szabályszegőkkel, közvetlenül bevonva őket a megoldáskeresés folyamatába, amelyben szerepet kapnak az áldozatok, a károsultak, a családtagok, a barátok, a közösség és mindenki, akire az elkövető viselkedése hatással volt.

 

Fő cél, hogy a pedagógusok megtanulják a jóvátételi eljárás szilárd pszichológiai és szociológiai hátterét, és az elsajátított kompetenciákat mindennapos munkájuk során a különböző jellegű konfliktusoknál és bűnelkövetéseknél sikerrel alkalmazzák. Ezáltal hatékonyabbá válik számukra a gyermekek és fiatalok körében előforduló problémahelyzetek megoldása, eredményesebbé válik a viselkedési korrekció, a kárhelyreállítás és a vétkesek visszailleszkedése a közösségbe.

 

A továbbképzés szervezését az indokolja, hogy a pedagógusok mindennapos munkájuk során gyakran találkoznak olyan fiatalkorú bűnelkövetőkkel, akik nincsenek tisztában tettük súlyával és a lehetséges következményekkel. Különösen gyermekkorú elkövető esetén szükséges a tett és a következményeivel való konfrontáció, melynek eredménye, hogy a fiatalok szembenéznek a tetteikkel, vállalják a felelősségüket és jóvátételre törekszenek. A jóvátételi eljárás módszerével megelőzhetővé és kezelhetővé válnak az iskolai konfliktus- és problémahelyzetek, illetve a bűnelkövetés.

 

A képzés keretében a jóvátételi eljárások vezetéséhez szükséges módszereket sajátítják el a résztvevők. Az első tanegység a jóvátételi eljárás módszerének eredetét, felhasználási területeit mutatja be. Ezt követően a résztvevők megismerik a resztoratív módszer használatára vonatkozó alapvető elvárásokat, a jó facilitátorral szemben támasztott követelményeket. A képzés következő részében arra helyeződik a hangsúly, hogy mire van szüksége az áldozatnak, az elkövetőnek és a közösségnek és a resztoratív megbeszélés mit tesz számukra lehetővé. Majd a konferencia-megbeszélés protokollját sajátítják el a résztvevők, különös tekintettel a facilitátori forgatókönyv használatára. A módszer megismerését követően a résztvevők a jóvátételi eljárást alkalmazzák és gyakorolják saját munkaterületükről gyűjtött problémás szituációk és modellált eseteket tartalmazó mini szerepjátékok segítségével.

 

A képzés zárásaként a résztvevőknek egy saját, dokumentált esettanulmány összefoglalóját kell benyújtaniuk, minimum másfél oldal terjedelemben, majd ún. értékelő megbeszélésre kerül sor, amelynek keretében a résztvevők saját esettanulmányukat bemutatják. Értékelési szempont: a záró dolgozatként leadott esettanulmány összefoglalót a résztvevő a továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el, különös figyelemmel a büntetés hatásának kifejtésére, az áldozat szükségleteinek körvonalazására és a segítő visszajelzés használatára.

 

A képzés során kötelező irodalomként az alapító által készített, A resztoratív szemlélet és egy módszer, a konferencia megbeszélés című munkatankönyv segíti az ismeretek elsajátítását.

 

A képzésről szóló tanúsítvány kiadásának feltételei: a hallgató hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát, az egyéni és csoportmunkák elvégzése a továbbképzés során, és egy saját, dokumentált esettanulmány összefoglaló leadása záró dolgozat formájában, mely megfelel az értékelési szempontoknak.

 

A továbbképzés célcsoportja: Mindennapi munkájuk során problémás helyzetekkel, károkozással, bűnelkövetéssel összefüggő konfliktushelyzetekkel kapcsolatba kerülő pedagógusok.

 

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmény, hogy a képzésben részt vevő képes legyen:

- a jelenlegi büntető és fegyelmezési rendszer működésének jellemzésére,

- a büntetés hatásának kifejtésére,

- az áldozat szükségleteinek körvonalazására,

- a segítő visszajelzés használatára,

- a helyreállító jellegű fogalmazásmód és gyakorlat használatára a mindennapi kommunikáció során,

- a jóvátételi eljárás szemléletének és gyakorlatának részletezésére,

- a módszer felhasználási lehetőségeinek kifejtésére,

- mindennapi munkája során adódó konfliktusok és problémás helyzetek facilitálására.

 

A képzés óraszáma: 30 óra

 

A képzés formája: csoportos képzés

 

A jelentkezés feltételei: egyetemi és/vagy főiskolai végzettség; óvodapedagógus, tanító, általános- és középiskolai tanár, szociálpedagógus, szakoktató szakképzettség

 

A továbbképzés során indítható csoport létszáma: minimum 8, maximum 24 fő

 

20 fő jelentkezése esetén vidékre is utazunk.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-000564/2014.

 

A pedagógus-továbbképzési program alapítási engedélyének nyilvántartási száma: 9-35/2018.

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig

 

A nemzetközi szakmai szabályok, sztenderdek és sok nemzeti jogi szabályozás, törvény tartalmazza, hogy a gyerekeknek joguk van kifejteni a véleményüket – és ahhoz is joguk van, hogy kívánságaikat és érzéseiket figyelembe vegyék az őket érintő döntések során. A gyermekbarát igazságszolgáltatásról szól iránymutatást és annak magyarázatát az Európa Tanács 2010-ben fogadta el. A meglévő nemzetközi és európai normákon, különösen a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményen és az emberi jogokról szóló európai egyezményen alapuló iránymutatás biztosítani kívánja, hogy a gyermekek ténylegesen igénybe vehessék az igazságszolgáltatást, és annak keretei között megfelelő bánásmódban részesüljenek.

 

A legfontosabb alapelvek rögzítése ugyan sikeresen megtörtént nemzetközi és európai szinten, mégsem mondható el az igazságszolgáltatásról, hogy mindig gyermekbarát lenne a gyermekekkel, a fiatalokkal szemben. Egy, az Európa Tanács által ösztönzött széleskörű konzultáció keretében adott közvetlen válaszaikban a gyermekek és a fiatalok valóban a rendszerrel szembeni általános bizalmatlanságról számoltak be, és számos gyenge pontot emeltek ki, például a félelmet keltő környezetet, az életkornak megfelelő tájékoztatás és magyarázat hiányát, a családok megszólításának erőtlenségét, valamint a hosszadalmas vagy – éppen ellenkezőleg – túl gyorsan lezáruló eljárásokat.

 

Az európai igazságszolgáltatási rendszerek tele vannak hozzáértő, gondos döntéshozókkal és jogi szakemberrel – bírákkal, bűnüldöző szervek tisztviselőivel, szociális munkásokkal, egészségügyi dolgozókkal, gyermekjogi pártfogókkal, szülőkkel és gondviselőkkel –, akik alig várják, hogy útmutatást kapjanak mindennapos tevékenységük javításához a gyermekek legfőbb érdekeinek szolgálatában. Jóllehet az összes uniós tagállam aláírta a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményt, a gyakorlatban ezek biztosításához alapvető fontosságú, hogy a gyermekkorúakkal kapcsolatban álló szakértők megfelelő tudás birtokában legyenek, és értsenek egyet az alkalmazással.

 

Az ENSZ Egyezmény a gyermekek jogairól 1991 óta a magyar belső jog része is, mégis, a tapasztalatok szerint nagyon korlátozottan ismerik az Egyezmény szövegét, tartalmát, és az ezekből következő feladatokat és lehetőségeket a gyerekekkel foglalkozó szakemberek. A gyermekek jogai körüli viták is döntően annak tudhatók be, hogy nem állnak rendelkezésre azok az ismeretek, amelyek egyértelművé tennék, hogy a gyerekek jogai nem állnak ellentétben sem a felnőttek, sem más gyerekek jogaival, és érvényesítésük, védelmük a közösség minden tagjának az érdekeit szolgálja.

 

A gyermeki jogok nem köthetők feltételhez, nem előzik meg őket a kötelezettségek, mivel a jogok ismerete és gyakorlása feltételezi mások jogainak a tiszteletben tartását, a gyerekek a példából, a felnőttek viselkedéséből, mintájából tanulnak, így jogaik érvényesítése mindannyiunk jogainak az érvényesülését segíti elő.

 

A gyermeki jogok négy alapelven nyugszanak:

-       A gyerekek joga az élethez és fejlődéshez;

-       A gyerekek joga az erőszak minden formájától való védelemhez;

-       A gyerekekkel kapcsolatos minden döntésnél az ő legfőbb érdekeiknek kell érvényesülniük;

-       A gyerekek joga ahhoz, hogy minden őket érintő kérdésben meghallgassák a véleményüket és ezt vegyék is figyelembe.

 

Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága szerint a gyerekekkel kapcsolatba kerülő szakemberek gyakran nem rendelkeznek elég tudással, önbizalommal, és nincs kapacitásuk arra, hogy teljesítsék a jogi kötelezettségeiket, és az előírt irányelveket. Ehhez nyújt segítséget a Szakemberek készségfejlesztése a veszélyeztetett gyerekek jogainak érvényesítése érdekébenelnevezésű képzés, amely a szakértők tudásának bővítését célozza a különböző okokból veszélyeztetett vagy segítségre szoruló gyerekek jogainak hatékonyabb érvényesítése érdekében.

 

A Szakemberek készségfejlesztése a veszélyeztetett gyerekek jogainak érvényesítése érdekében” egy multidiszciplináris képzés, amely a gyermeki jogokról, a gyerekek fejlődésének sajátosságairól szól, továbbá a gyermekbarát kommunikációs készségek fejlesztését célozza, kiegészülve az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatásával a gyermekbarát igazságszolgáltatásról.

 

A képzés négy modulból épül fel, melyek a következők: Bevezetés a gyermeki jogokkal kapcsolatos ismeretekbe; Bevezetés a gyermeki fejlődés és kommunikáció témaköreibe; Kommunikációs készségek; Iránymutató a gyermekbarát igazságszolgáltatásról.

 

A képzés mindazok számára hasznos lehet, akik munkájuk során gyerekekkel kerülnek kapcsolatba. Olyan szakemberek/terepen dolgozó munkatársak számára, akik bentlakásos intézményekben vagy nevelőotthonban élő gyerekekkel/fiatalokkal foglalkoznak; akár állami, hatósági vagy civil területen dolgoznak, és munkájuk során a gyerekkel kapcsolatos jogi/igazságszolgáltatási eljárásokban vesznek részt.

 

A képzés során a résztvevők olyan technikákat, készségeket és ismereteket sajátítanak el, melyek hozzájárulnak a gyermekek jogainak érvényesüléséhez, a gyermeki jogok védelméhez, illetve elősegítik, hogy a résztvevő szakemberek hatékony, gyermekbarát kommunikációs technikákat használhassanak a gyerekekkel munkájuk során.

 

A képzés a következő témakörökben alakít ki jártasságot:

- Miért, mikor, hol és hogyan figyeljünk a gyermekre és beszéljünk vele, gyermekbarát környezetben, és hogyan használjuk a tudomásunkra jutó információkat;

- Hogyan tudjuk elősegíteni a gyermekbarát jogi eljárás, bánásmód biztosítását.

A fent említett készségfejlesztés mellett további területek megismerésére teremt lehetőséget:

- Melyek a gyermeki jogok alapvető elvei;

- Melyek azok a kulcsfontosságú üzenetek, amelyekkel a szakemberek a gyermeki jogokat képviselni/érvényesíteni tudják;

- Hogyan lehet a gyerek fejlődésére és viselkedésére hatással a velük folytatott kommunikáció, és a szakemberek hogyan tudnak az egyéni szükségletekre hatékonyan figyelni, reflektálni.

 

A továbbképzési program célja, tartalma: A szakemberek ismereteinek bővítése és szakmai eredményességének növelése, a gyermeki jogok védelme gyermekvédelmi gondoskodásban élő, fogvatartott és az igazságszolgáltatással kapcsolatba kerülő gyerekek esetében. 

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: -

 

Tervezett képzési idő: 30 óra (A képzés 4 modulra tagolódik, melyek egymást követő három képzési nap alatt kerülnek megvalósításra.)

 

A képzés formája: csoportos képzés

 

A képzésről szóló igazolás/tanúsítvány kiadásának feltételei:

- a hallgató hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát,

- az egyéni és csoportmunkák elvégzése a továbbképzés során. 

 

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek:

1.) Személyi feltételek:

- oktatók,

2.) Tárgyi feltételek:

- 1 db laptop internet csatlakozási lehetősséggel, projektor, vetítővászon, flipchart tábla;

- 24 fő befogadására alkalmas terem, mozgatható asztalokkal, székekkel, flipchart táblával;

- a képzés írásos segédanyaga fűzött formában.

 A program végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról a képzés indítója/szervezője gondoskodik.

20 fő jelentkezése esetén vidékre is utazunk.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-000564/2014.

 

A képzés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által minősített. Engedélyszáma: S-05-015/2017

 

A képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében 30 pontot igazolunk vissza.

 

A képzés részvételi díja: 40.000 Ft

 

A képzés óraszáma (30 óra) a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható.

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt óraszám:

 

1. Modul - Bevezetés a gyermeki jogokkal kapcsolatos ismeretekbe: A résztvevők megismerkednek a gyermeki jogok kapcsán a nemzetközi és regionális összefüggésekkel, a gyermekek jogairól szóló egyezmény meghatározó alapelveivel, továbbá a gyermeki jogok országos és szakmai specifikációival.

Időtartama: 6 óra

 

2. Modul - Bevezetés a gyermeki fejlődés és kommunikáció témaköreibe: Ez a képzési rész a gyermeki fejlődés és kommunikáció alapvető elemeit, sajátosságait, egymásra gyakorolt hatását, gyermeki jogokkal való kapcsolatát veszi számba.

Időtartama: 6 óra  

 

3. Modul - Kommunikációs készségek: A továbbképzés harmadik moduljában a résztvevők ismeretek szereznek arról, hogy mikor, miért és hol kell a szakembereknek beszélniük a gyerekekkel; mit tegyenek a tudomásukra jutó információval; miként ismerjék fel és alkalmazzák a non-verbális kommunikációs jeleket; hogy ismerjék fel és küzdjék le a kommunikációs gátakat; hogyan kommunikáljanak problémás magatartású és serdülő fiatalokkal; hogyan használhatják az alternatív kommunikációs módszereket; illetve, hogy pontosan mit is jelent és hogyan alkalmazható a gyermekbarát kommunikációs stílus, tónus, nyelv és megközelítés.

Időtartama: 12 óra  

 

4. Modul - Iránymutató a gyermekbarát igazságszolgáltatásról: A képzés utolsó részében bevezetésre kerül sor ’az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról’ című dokumentumba, ennek kapcsán pedig a résztvevők mélyebb betekintést nyernek abba, hogy mitől lesz az igazságszolgáltatás rendszere gyermekbarát, és hogy melyek a fontos lépések egy gyermekbarát igazságszolgáltatási eljárás előtt, alatt és után.

Időtartama: 6 óra

 

A „D” képzési körben, E-000564/2014/D001 nyilvántartásba vételi számon engedélyezett Konfliktusok és megoldások elnevezésű képzésünk képzési programja

 

1. A képzési program megnevezése: Konfliktusok és megoldások

 

A képzés célja, hogy a résztvevők mindennapos tevékenységeik során adódó személyes konfliktusaikat hatékonyan tudják kezelni. Emellett több szinten kamatoztathatják a tanult technikákat munkájuk során is: különböző csoportok között fennálló konfliktusokat és vitás helyzeteket lesznek képesek a különböző érdekeltek szempontjainak közelítésével, és figyelembevételével megoldani. Tevékenységük során érzékenyítik a szembenálló feleket egymáshoz, így megelőzik a csoportokon belüli és csoportok közötti későbbi konfliktusok kialakulását is.

 

A képzés célcsoportja: mindazok, akik saját személyes és munkából adódó konfliktusaikat szeretnék hatékonyabban kezelni.

 

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák:

2.1.        A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően képessé válik arra, hogy a meglévő pszichológiai ismereteit felfrissítve felismerje a saját maga és mások személyiségtípusát, aktuális én-állapotát, és mindezek ismeretében fejlessze önértékelését és növelje kommunikációs kompetenciáját.

2.2.        A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően azonosítani tudja a kommunikációs folyamatokat, a különböző kommunikációs stílusokat, és képessé válik az asszertív viselkedés eszköztárának alkalmazására.

2.3.        A résztvevő a képzés révén képessé válik a különböző konfliktuskezelési stílusok azonosítására, saját konfliktuskezelési stílusának hatékonyabbá tételére a konfliktuskezelés különböző módszereinek birtokában.

2.4.        A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően a gyakorlatban tudja használni a különböző konfliktus feldolgozó és megoldási módokat, így a mindennapos konfliktushelyzeteket hatékonyan, az erőszakmentes kommunikációs módszer alkalmazásával tudja kezelni.

 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei

3.1.        Iskolai végzettség: középiskolai érettségi

3.2.        Szakmai végzettség: A képzésbe való bekapcsolódás nincs szakmai végzettséghez kötve.

3.3.        Szakmai gyakorlat: A képzésbe való bekapcsolódás nincs szakmai gyakorlathoz kötve.

3.4.        Egészségügyi alkalmasság: A képzésbe való bekapcsolódás nincs egészségügyi alkalmassághoz kötve.

3.5.        Előzetesen elvárt ismeretek: A képzésbe való bekapcsolódás nincs előzetesen elvárt ismeretekhez kötve.

3.6.        Egyéb feltételek: -

 

4. A programban való részvétel feltételei

4.1.        Részvétel követésének módja: Haladási napló és jelenléti ív, melyekben feltüntetésre kerül a résztvevők hiányzása.

4.2.        Megengedett hiányzás: A képzés összóraszámának 10 százaléka.

4.3.        Egyéb feltételek: -

 

5. Tervezett képzési idő

5.1.        Elméleti órák száma: 10

5.2.        Gyakorlati órák száma: 14

5.3.        Összes óraszám: 24

 

6. A képzés formája: csoportos képzés

 

7. A tananyagegységek megnevezése:

7.1.        Pszichológiai ismeretek és készségek fejlesztése

7.2.        Kommunikációs alapismeretek

7.3          Konfliktuskezelési elméleti és gyakorlati ismeretek

7.4          Elsajátított készségek gyakorlati alkalmazása

 

7.1. Tananyagegység

7.1.1.     Megnevezése: Pszichológiai ismeretek és készségek fejlesztése

7.1.2.     Célja: A tananyagegység célja, hogy a résztvevők a személyiség lélektan alapjai mentén a különböző személyiségtípusok, én-állapotok, stratégiák, verbális és nonverbális jelek számbavétele során megismerkedjenek az alapvető emberi kapcsolatok dinamizmusaival.

7.1.3.     Tartalma:

- A képzés ismertetése: oktatói tájékoztatás, bemutatkozás, képzési tematika és teljesítmény értékelő rendszer ismertetése.

- Jégtörő, ismerkedési feladatok a csoportkohézió erősítésére: névtanulás köre, elvárások összegyűjtése, keretek és szabályok megalkotása csoportos ötletelés során, aktivizáló és hangulatoldó játékok.

- Életpozíciók megismerése: a négy alap-beállítottság bemutatása, amely önmagunkhoz és másokhoz való viszonyulásunkat jellemzi. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet

- Alapvető viselkedési stílusok bemutatása: az alárendelődő, az agresszív és az asszertív viselkedési stílus számbavétele. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet

- Személyiségtípusok felismerése DISC modell alapján: a feladatorientált, a kapcsolatorientált, az extrovertált és az introvertált személyiség jellemzőinek megismerése. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet

- Én-védő mechanizmusok és én-állapotok számbavétele: a 12 én-védő mechanizmus megismerése, a mechanizmusok lelki háttere, a mechanizmusok személyes használatának gyakorisága, hátrányok és előnyök bemutatása. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet

- Verbális és nonverbális jelzések felismerése szituációs játékok alapján: szerep- és helyzetkártyák alapján szituációk rögtönzése és feldolgozása. Segédanyag: szerep- és helyzetkártyák

- A negatív én-állapotok kezelésének (harag és agresszió) fejlesztése szituációs játékok segítségével: résztvevők által hozott szituációk továbbgondolása és feldolgozása, szerep- és helyzetkártyák alapján szituációk rögtönzése és feldolgozása. Segédanyag: szerep- és helyzetkártyák

7.1.4.     Terjedelme: 6 óra

7.1.5.     Elméleti órák száma: 3 óra

7.1.6.     Gyakorlati órák száma: 3 óra

7.1.7.     A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: A képző a tananyagegység teljesítéséről külön igazolást nem ad ki.

 

7.2. Tananyagegység

7.2.1.     Megnevezése: Kommunikációs alapismeretek

7.2.2.     Célja: A tananyagegység célja, hogy a résztvevőkkel megismertesse az alapvető kommunikációs típusokat.

7.2.3.     Tartalma:

- Aktivizáló és hangulatoldó játék,

- Az előző tananyagegység szóbeli összefoglalása a csoport aktív részvételével,

- A kommunikáció fogalma, típusai, a kommunikációs stílusok bemutatása: a kommunikáció fogalma szűkebb és tágabb értelemben, a kommunikáció folyamatának elemei, az emberi kommunikáció csoportosítási lehetőségei. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet

- Metakommunikáció és beszédmód: a nonverbális és verbális kommunikáció közti különbség bemutatása az alapvető viselkedési stílusok mentén. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet

- A kommunikációs alapszabályok: a beszéd és a hallgatás 5-5 szabálya a sikeres kommunikációhoz. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet

- Asszertivitás teszt kitöltése és értékelése: befolyási stílusok megismerése. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet, Asszertivitás teszt.

- Az asszertív, erőszakmentes kommunikáció eszköztárának bemutatása és gyakorlati alkalmazása: hang, beszédmodor, arckifejezés, szemkontaktus, testtartás, testmozgás, közlések, megfogalmazások, határok tiszteletének elérése, üzenet kibocsátása és üzenet befogadása esetén megfogalmazások gyakorlása. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet

- A kommunikációs képesség fejlesztése szituációs játékok segítségével: résztvevők által hozott szituációk továbbgondolása és feldolgozása, szerep- és helyzetkártyák alapján szituációk rögtönzése és feldolgozása. Segédanyag: szerep- és helyzetkártyák

7.2.4.     Terjedelme: 6 óra

7.2.5.     Elméleti órák száma: 3 óra

7.2.6.     Gyakorlati órák száma: 3 óra

7.2.7.     A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: A képző a tananyagegység teljesítéséről külön igazolást nem ad ki.

 

7.3. Tananyagegység

7.3.1.     Megnevezése: Konfliktuskezelési elméleti és gyakorlati ismeretek                                  

7.3.2.     Célja: A tananyagegység célja, hogy a résztvevők megismerjék az egyes konfliktusszintekhez rendelhető kompetenciákat, sajátos felkészültséget, a különféle karakterű beavatkozási módokat, illetve a hatékonyságot növelő módszereket.                                                  

7.3.3.     Tartalma:

- Aktivizáló és hangulatoldó játék,

- Az előző tananyagegység szóbeli összefoglalása a csoport aktív részvételével,

- A konfliktus definíciója, okai: mi a konfliktus, a konfliktusok okai és fajtái, kiváltó okok szerinti csoportosítása, a konfliktusok hat szintje. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet.

- Konfliktusok kezelése című önismeretei teszt kitöltése és értékelése: a tesztből kiderül, hogyan reagálnak a résztvevők azokban a helyzetekben, amikor eltérés van a saját szándékaik és mások szándékai között. Segédanyag: Konfliktusok kezelése önismereti teszt.

- Mit jelent számomra a konfliktus; konfliktuskezelési stílusom azonosítása: saját élményű konfliktushelyzetekből szituációs gyakorlatok, csoportmunka során megoldási lehetőségek keresése.

- A konfliktusmegoldó viselkedés öt kategóriája: Kenneth Thomas elmélete alapján a versengés, alkalmazkodás, elkerülés, együttműködés, kompromisszum alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet.

- A konfliktusok megoldási módjai a Thomas-Killmann modell alapján: a versengő, a problémamegoldó, kompromisszumkereső, elkerülő, alkalmazkodó konfliktuskezelési módok bemutatása. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című munkafüzet.

- Konfliktusok és megoldások című oktatófilm megtekintése: az alternatív vitarendezés módjainak bemutatása. Segédanyag: a Konfliktusok és megoldások című oktatófilm.

- A konfliktuskezelési stílus fejlesztése szituációs játékok segítségével: résztvevők által hozott szituációk továbbgondolása és feldolgozása, szerep- és helyzetkártyák alapján szituációk rögtönzése és feldolgozása. Segédanyag: szerep- és helyzetkártyák                                                             

7.3.4.     Terjedelme: 6 óra                                                         

7.3.5.     Elméleti órák száma: 2 óra                                                        

7.3.6.     Gyakorlati órák száma: 4 óra                                                    

7.3.7.     A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: A képző a tananyagegység teljesítéséről külön igazolást nem ad ki.          

                                               

7.4. Tananyagegység

7.4.1.     Megnevezése: Elsajátított készségek gyakorlati alkalmazása                                                 

7.4.2.     Célja: A tananyagegység célja, hogy a résztvevők a gyakorlatban is alkalmazni tudják az előző tananyagegységek során megszerzett, egymást kiegészítő kommunikációs, pszichológiai és konfliktuskezelési kompetenciákat.                                                           

7.4.3.     Tartalma:

- Aktivizáló és hangulatoldó játék,

- Az előző tananyagegységek szóbeli összefoglalása a csoport aktív részvételével,

- A megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását elősegítő szituációs játékok: az asszertív kommunikációs technikáknak, a negatív én-állapotok kezelésének és a különböző konfliktus megoldási módoknak a gyakorlati alkalmazása. Segédanyag: szerep- és helyzetkártyák

- Szimulált esetgyakorlat. A képzés zárásaként a résztvevőknek szimulált esetgyakorlat során kell az elsajátított tudás gyakorlatban történő alkalmazásáról számot adniuk. Segédanyag: esetleíró kártyák

- Oktatók általi személyre szabott útmutatók a résztvevők számára: szerepjátékokon való részvétel és a szimulált esetgyakorlat értékelése alapján az oktatók mindenkit személyes konfliktuskezelési tanácsokkal látnak el.

- Összegzés, a képzés zárása. Minden résztvevő és az oktatók megosztják egymással tapasztalataikat a képzéssel kapcsolatban.                                                 

7.4.4.     Terjedelme: 6 óra                                                         

7.4.5.     Elméleti órák száma: 2 óra                                                        

7.4.6.     Gyakorlati órák száma: 4 óra                                                    

7.4.7.     A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: A képző a tananyagegység teljesítéséről külön igazolást nem ad ki.       

                                                  

8. Maximális csoportlétszám: 24 fő

 

9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A képzés folyamatában az oktatók az órai munka és aktivitás figyelemmel követésével, a csoportos gyakorlati feladatok figyelemmel kísérésével folyamatosan nyomon követik a résztvevők tudásszintjét, és értékelik a képzés során nyújtott teljesítményüket.

A képzés ideje alatt a számonkérés folyamatosan történik, a gyakorlati feladatokhoz kapcsolódóan.

A képzés időtartama alatt a résztvevők gyakorlati részfeladatokban, úgynevezett szituációs játékokban vesznek részt, melyek értékelésével az oktatók képet kapnak a résztvevők tudásszintjéről.

Az oktatók a csoportos feladatok elvégzése során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a résztvevő a tananyagegységek során megszerzett ismeretek felhasználásával oldotta-e meg a feladatot.

A képzés szimulált esetgyakorlattal zárul. Az esetleíró kártyák alapján irányított szerepjáték összesen 90 percet vesz igénybe. A résztvevők teljesítményének mérésére az oktatók az alábbi tíz szempontot vizsgálják, melyek a képzés végére elsajátítandó legfontosabb kompetenciának számítanak:

1.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően azonosítani tudja a különböző viselkedési stílusokat.

2.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően ismerte fel a konfliktusban részt vevők személyiségtípusát.

3.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően kezelte a negatív én-állapotokat.

4.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően ismerte fel és alkalmazta a kommunikáció során használt nonverbális jelzéseket.

5.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően sajátította el a kommunikációs alapszabályokat.

6.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően alkalmazni tudja az asszertív, erőszakmentes kommunikációs eszközöket.

7.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismeretek birtokában felismeri saját konfliktuskezelési stílusát és a tanultak figyelembevételével fejlesztette azt.

8.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően azonosította a konfliktusban részt vevő felek konfliktuskezelési stílusát és a megszerzett ismereteknek megfelelően reagált rá az esetgyakorlat során.

9.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően képes azonosítani a konfliktusmegoldó viselkedés kategóriáit.

10.) A résztvevő a képzés során megszerzett ismereteknek megfelelően tudja alkalmazni a különböző konfliktusmegoldási módokat.

A tíz szempontot 1-től 10-ig lehet pontozni a résztvevők teljesítményének megfelelően, így a résztvevők összesen 100 pontot tudnak elérni. Az elért pontszám jelenti a szimulált esetgyakorlat százalékos teljesítményét. A résztvevők a 60 százalékos vagy annál nagyobb teljesítéssel megfelelt minősítést kapnak, 59 százalékos vagy kevesebb teljesítés esetén pedig nem megfelelt minősítést.

 

10. A képzés zárása

10.1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

A szimulált esetgyakorlat megfelelő szintű teljesítése és a képzés 90 %-án való részvétel.

A szimulált esetgyakorlatra az utolsó tananyagegység végén kerül sor.

A szimulált esetgyakorlat időtartama: 90 perc

Formája: esetleíró kártyák alapján irányított szerepjáték.

Minősítések: megfelelt/nem felelt meg

Követelményszint:

- megfelelt: a szimulált esetgyakorlat 60 %-os vagy annál nagyobb teljesítése,

- nem felelt meg: a szimulált esetgyakorlat 59 %-os vagy annál kisebb teljesítése.

A képzési követelmények minősítéséről a képző az oktatók által vezetett és ellenjegyzett „Az ismeretek számonkéréséről készült jegyzőkönyv” elnevezésű dokumentumot állít ki.

A képzés sikeres elvégzése esetén a résztvevők évente újrakezdődő sorszámozású tanúsítványt kapnak.

A sorszámozott tanúsítványok átvételéről a képző a résztvevők és az oktatók által aláírt „Tanúsítvány átvételi elismervény” elnevezésű dokumentumot állít ki.

 

11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

 

11.1.Személyi feltételek:          

Elméleti oktató:

Végzettsége: Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és/vagy tanári szakképzettség

Szakmai gyakorlat: minimum 5 év

Oktatói gyakorlat: minimum 5 év

Felnőttképzési gyakorlat: minimum 5 év

Gyakorlati oktató:

Végzettsége: Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai gyakorlat: minimum 5 év

Oktatói gyakorlat: minimum 5 év

Felnőttképzési gyakorlat: minimum 5 év

11.1.1.  Személyi feltételek biztosításának módja: Alkalmazotti jogviszony vagy Megbízási szerződés az oktatókkal

 

11.2.      Tárgyi feltételek:

- Csoport létszámnak megfelelő tágas, világos, jól szellőztethető, képzési helyszínenként és csoportonként 1 db, min. 1,5 m2/fő alapterületű oktatóterem. Megfelel a nemzeti szabványban vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásokban foglaltaknak, továbbá az építésügyi, a tűzvédelmi, az egészségvédelmi, a munkavédelmi jogszabályokban előírt követelményeknek és a közegészségügyi előírásoknak. A megvilágítás, légcsere, hőmérséklet megfelel az oktatási intézményekre előírt szabályoknak vagy az azokkal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak. A képzésben résztvevők számára kialakított oktatási helyiség lehetővé teszi legalább egy - az intézmény engedélyezett képzési programja szerinti létszámú - csoport valamennyi tagjának egyidejű befogadását. Szükség szerint akadálymentesített (fogyatékkal élő, mozgáskorlátozott résztvevő esetén).

- Adminisztrációs iroda és irattár helyiség (1 db). Megfelel a nemzeti szabványban vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásokban foglaltaknak, továbbá az építésügyi, a tűzvédelmi, az egészségvédelmi, a munkavédelmi jogszabályokban előírt követelményeknek és a közegészségügyi előírásoknak. A megvilágítás, légcsere, hőmérséklet megfelel az oktatási intézményekre előírt szabályoknak vagy az azokkal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak. Szükség szerint akadálymentesített (fogyatékkal élő, mozgáskorlátozott résztvevő esetén).

- Ügyfélszolgálati iroda helyiség (1 db). Megfelel a nemzeti szabványban vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásokban foglaltaknak, továbbá az építésügyi, a tűzvédelmi, az egészségvédelmi, a munkavédelmi jogszabályokban előírt követelményeknek és a közegészségügyi előírásoknak. A megvilágítás, légcsere, hőmérséklet megfelel az oktatási intézményekre előírt szabályoknak vagy az azokkal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak. Szükség szerint akadálymentesített (fogyatékkal élő, mozgáskorlátozott résztvevő esetén).

- 26 db mozgatható szék.

- 1 db tanári asztal.

- 1 hordozható számítógép. További feltétel: jogtiszta szoftverek, internet hozzáférés.

- 1 db nyomtató berendezés.

- 1 darab fénymásoló berendezés.

Egyéb felszereltség:

- WC helyiség: képzési helyszínenként min. 1 db, az egy időben jelen lévő résztvevők létszámának figyelembevételével. Megfelel a nemzeti szabványban vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásokban foglaltaknak, továbbá az építésügyi, a tűzvédelmi, az egészségvédelmi, a munkavédelmi jogszabályokban előírt követelményeknek és a közegészségügyi előírásoknak. A megvilágítás, légcsere, hőmérséklet megfelel az oktatási intézményekre előírt szabályoknak vagy az azokkal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak. Szükség szerint akadálymentesített (fogyatékkal élő, mozgáskorlátozott résztvevő esetén).

- Projektor.

- Vetítővászon (nagy, üres fehér falfelülettel helyettesíthető.).

- Flipchart tábla (hozzá használható tollak, íróeszközök kb. 10 db).

 

11.2.1.  Tárgyi feltételek biztosításának módja: A tárgyi feltételeket az egyesület, illetve egyedi megállapodás alapján más helyszín biztosítja. A helyszínt az egyesület ingyenes teremhasználati megállapodás alapján biztosítja.

 

11.3. Egyéb speciális feltételek:

Segédanyagok:

- Konfliktusok kezelése önismeretei teszt,

- Asszertivitás teszt,

- Konfliktusok és megoldások című oktatófilm: az alternatív vitarendezés módjait bemutató 25 perces dokumentumfilm,

- Saját fejlesztésű jegyzet, amelyet a képző biztosít. Címe: Konfliktusok és megoldások munkafüzet,

- Szerep- és helyzetkártyák a szituáció játékokhoz,

- Esetleíró kártyák a szimulált esetgyakorlathoz,

- Jelenléti ív,

- Haladási napló,

- Az ismeretek számonkéréséről készült jegyzőkönyv,

- Sorszámozott tanúsítványok,

- Tanúsítvány átvételi elismervény.

11.3.1.  Egyéb speciális feltételek biztosításának módja: A speciális feltételeket az egyesület biztosítja.

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület (felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000564/2014) ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig

 

Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek

A képzésre jelentkezőknek az alábbi felnőttképzést kiegészítő tevékenységek térítésmentes igénybevételére van lehetősége egyesületünknél:

- előzetes tudásszint felmérés;

- képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

 

Bővebb információt a felnőttképzést kiegészítő tevékenységeinkről és azok igénybevételéről a Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek menüpontban talál.

 

Pedagógusok számára szervezett továbbképzéseink résztvevőinek a program tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségéről szóló összesítés

A továbbképzési program megnevezése: „Facilitátor képzés - a jóvátételi eljárás levezetése”

 

A továbbképzési program alapítási engedélyének száma: 82/185/2012.

 

Lezajlott továbbképzések:

1.) A továbbképzés ideje: 2012. október 8-12., Helyszíne: 8840 Csurgó, Kossuth utca 1.

 

Az elégedettségi kérdőívek alapján a képzésen részt vevők a tréning lebonyolításával és szervezettségével kapcsolatban is elégedettek voltak. Mindnyájan pozitívan értékelték a tréning tartalmát, a képzők felkészültségét. Teljes mértékben választ kaptak a képzés során kérdéseikre, és a meglévő problémáikra is nagy arányban megoldásokat találtak. Egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy a tréning során elegendő idő jutott a kérdéseik feltevésére és megvitatására.

 

A leginkább az alábbiakat emelték ki a képzés hasznosságával kapcsolatban: lehetőséget teremtett megismerni egymást egy másik oldalról; megismertette őket a facilitáció módszerével; a konfliktusok rendezésének új módját ismerték meg; segítséget nyújt a mindennapi kommunikációban; szemléletváltást kapott az új módszer segítségével; különböző személyiségű emberekkel való bánásmód tudatos kezelését teszi lehetővé; kérdezéstechnika elsajátítása; konfliktuskezelés hatékonyságának növelését segítette elő.

 

A résztvevők a képzés gyakorlatorientáltságát, interaktivitását, a tanfolyam légkörét értékelték a legpozitívabban.

 

A képzés által többen megerősítést nyertek abban, hogy jól végzik pedagógusi feladataikat, ám egyetértettek abban, hogy a tanultak beépíthetőek mindennapi munkájukba, és ezen túl magánéleti szinten is tudják az itt elsajátított ismereteket használni.

 

2.) A továbbképzés ideje: 2013. november 13.- 2013. november 29., Helyszíne: 3700 Kazincbarcika, Május 1. utca 11.

 

A tervezett tematika szerint haladt a képzés, amelyet nagymértékben támogatott a csoport résztvevőinek felkészültsége, szakmai tapasztalatai és az új módszer iránti fokozott érdeklődése, nyitottsága. Nyitottság, empátia, tolerancia és derűs hangulat jellemezte a továbbképzést. A résztvevők a képzés egész ideje alatt aktívan közreműködtek a csoportmunkák során. Probléma nem merült fel a képzés ideje alatt.

 

Az elégedettség-vizsgálat alapján a résztvevők leginkább a képzés során elsajátított szemléletet és technikát tudják alkalmazni pedagógusi munkájukban, továbbá családi és munkahelyi kapcsolataikban, ezen belül is kifejezetten a helyes kérdésfeltevési technikákat, a kommunikációs módokat, a konfliktuskezelés módszertanát emelték ki, mint a legjobban alkalmazható elemeket. Az úgynevezett szimulált esetgyakorlatok, azaz a tapasztalati úton szerzett tudás volt a legtöbbjük számára a legjobbra értékelt képzési elem.

 

A csoport tagjai elégedettek voltak a képzés helyszínével, az oktatók felkészültségével és az oktatási módszerekkel is, pozitívan értékelték a képzés hangulatát, annak gyakorlatorientáltságát és a többi résztvevő nyitottságát is.

 

3.) A továbbképzés ideje: 2015. október 9. – 2015. október 22., Helyszíne: 7691 Pécs - Vasas, Bányatelep 42.

 

A facilitátor képzés tematikája az optimális csoportlétszámra való tekintettel, jól tervezhető időkeretek mellett teljességében megvalósult, speciális fókuszpontokkal: a módszer elméleti hátterének áttekintésére, ezen belül a veszélyeztetett gyermek és fiatalkorúak családi és iskolai konfliktusainak kezelésére kellett nagyobb hangsúlyt fektetni.

 

Nagyon aktív, kreatív szakemberek vettek részt ebben a csoportban. Szinte mindenki jelezte, hogy korábbi, problémás esetét jobban és tudatosabban kezelte volna, ha ismert volna hasonló technikát, mint amit a képzés során megismert.

 

Az elégedettség-vizsgálat alapján problémának igazából azt jelezték vissza, hogy vannak esetek, amiben nem tudják elképzelni, hogy a sérelmet szenvedett fél részt kívánjon venni jóvátételi szemléletű eljárásban, illetve, hogy nehézséget okozhat a módszer elterjesztése, ha nincs a szemléletnek társadalmi támogatottsága.

 

Volt, akinek többéves, a téma iránt meglévő alapvető ellenállását sikerült aktív implementációba átfordítani, és volt, aki több, hasonló jellegű továbbképzés után is számtalan új elemet itt látott először. Többen kifejezetten hasznosnak találták az elmélet és teoretikus dilemmák körbejárását, mert ez nagymértékben hozzájárult a pozitív aktivitáshoz a gyakorlati képességfejlesztésre törekvő blokkokban.

 

4.) A továbbképzés ideje: 2015. október 17. – 2015. október 30., Helyszíne: 7691 Pécs - Vasas, Bencze József utca 13/1.

 

A facilitátor képzés tematikája teljességében megvalósult. Nagyon gyakorlatorientált szakemberek vettek részt a képzésen, akik mély betekintést és jártasságot szerezhettek a jóvátételi eljárás előkészítésében, megszervezésében és levezetésében a képzés során.

 

A résztvevők közül a legtöbben halottak már a mediációról és facilitálásról, de nem volt lehetőségük a szakirodalom értelmező elemzésére és gyakorlati ismeretek megszerzésére.

 

A szimulációs szerepjátékokba a résztvevők eredményesen építették be a pedagógusi munkájukban szerzett rutinjukat, használták képességeiket.

 

Az elvégzett elégedettség-vizsgálat összesítése alapján a módszer résztechnikáinak kigyakorlási lehetősége és a szemléleti változások, az attitűdformálás fontossága, a gyerekek és fiatalok mellett a szülők bevonása, aktivitásának elősegítése nyerte meg leginkább a résztvevőket.

 

Úgy vélték, hogy az alkalmas esetek kiszűrési technikája, a szerepjátékok végigjátszása és elemzése a leginkább működő gyakorlatok a képzésben. A legtöbben jelezték, hogy a megismert módszer, a jóvátételi eljárás, jól alkalmazható lesz számukra az arra alkalmas esetekben.

A Gyermekjogi egyezmény aláírásával, és a magyar jogrendszerbe illesztésével Magyarország felelősséget vállalt az Egyezményben foglaltak megismertetésére, betartására és betartatására. Az Egyezmény jelentősége, szemléletrendszere és alapelveinek ismerete azonban mindeddig nem vált általánossá.

 

A három alkalomból álló, hiánypótló tanfolyam során áttekintjük a gyermeki jogok kialakulását, fejlődését, a vonatkozó nemzetközi egyezményeket és hazai jogszabályokat.

 

A Gyermekjogi egyezmény általános alapelveinek áttekintése, értelmezése, gyakorlati példák alkalmazása, kiscsoportos feladatokkal történő érzékenyítés képezi a tanfolyam magját. A megértést, az elméletben elsajátított szemlélet internalizálását szerepjátékokkal, gyakorlati példákkal biztosítjuk, összhangban a magyar jogszabályok alkalmazásával, módszertani és ombudsmani ajánlásokkal.

 

Az Egyezménnyel kapcsolatos technikai kérdésekkel - a végrehajtás ellenőrzése, érvényesülése és ez utóbbinak előmozdítása hazánkban - is foglalkozik a tanfolyam. A résztvevőket megismertetjük a nemzetközi jó gyakorlatokkal, így illusztrálva az érvényesülést, és előmozdítva annak Magyarországon történő további megvalósulását.

 

A cél, a tényadatok átadásán túl, az érzékenyítés, amelynek hatékony módszere a saját élmény, ezért a tanfolyam az aktív részvételre épít. A résztvevők a tanfolyam végére megismerik a releváns, gyermeki jogokat érintő hazai és nemzetközi dokumentumokat, egyezményeket és a gyermekjogi megközelítést, szemléletmódot.

 

A továbbképzési program célja, tartalma: Szakemberek felkészítésével segíteni a gyerekeket jogaik megismerésében, alkalmazásában, mások jogainak tiszteletében.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: -

Tervezett képzési idő: 30 óra (3 alkalom, alkalmanként 10 óra)

A képzés formája: csoportos képzés

 

A képzésről szóló igazolás/tanúsítvány kiadásának feltételei:

- a hallgató hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát,

- az egyéni és csoportmunkák elvégzése a továbbképzés során.

 

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek:

1.) Személyi feltételek:

- oktatók,

2.) Tárgyi feltételek:

- 1 db laptop internet csatlakozási lehetősséggel, projektor, vetítővászon, flipchart tábla;

- 22 fő befogadására alkalmas terem, mozgatható asztalokkal, székekkel, flipchart táblával;

- munkatankönyv fűzött formában.

A program végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról a képzés indítója/szervezője gondoskodik.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-000564/2014.

 

A képzés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által minősített. Engedélyszáma: S-05-023/2018

A képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében 30 pontot igazolunk vissza.

A képzés részvételi díja: 50.000 Ft

20 fő jelentkezése esetén vidékre is utazunk.

 

A képzés óraszáma (30 óra) a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható.

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt  óraszám:

Első alkalom: Az emberi jogok tárgyalása – történeti áttekintés, egyezmények, intézményrendszer. Az ENSZ gyermekjogi egyezmény elfogadásának előzményei, a gyerekjogok jelentésének, alkalmazásának feltételei. Csoportkohéziót erősítő gyakorlatok.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás, csoportmunka, megbeszélés

Második alkalom: A gyerekjogok tematikus ismertetése: az alapjogok, a gyerekek védelméről szóló jogok, a gyerekek szükségleteivel összefüggő és a társadalmi részvételhez szükséges jogok csoportjának kiemelt tárgyalása. Jogsérelmeket feldolgozó kiscsoportos feladatok.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás, csoportmunka, megbeszélés

Harmadik alkalom: Gyerekjogokról gyereknyelven - a gyerekjogok oktatását segítő kiadványok bemutatása, képzés módszertani javaslatok a gyerekek felkészítéséhez. A jogok és a kötelességek kapcsolatának bemutatása. Kiscsoportos esetfeldolgozások a gyakorlatban történő alkalmazhatóság elősegítésére. Ekkor kerül sor az elégedettségvizsgálat kérdőívének kitöltésére; a képzés értékelő megbeszélésére és összegzésére, továbbá a résztvevői visszajelzésekre.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás, csoportmunka, megbeszélés

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig

 

1. oldal / 2