Mediátor/Közvetítői képzés

Következő képzés időpontja: 2019. március 23., 24., 25. április 27., 28., 29.

 

A mediáció olyan alternatív vitarendezési és konfliktuskezelési módszer, amelyben a résztvevők egy pártatlan szakember - a mediátor - segítségével jutnak el a megegyezéshez, az egyéni és kölcsönös érdekek figyelembevételével. Mediációs megállapodásnak azt tekintjük, amit a konfliktusban álló felek elfogadnak, és írásban rögzítenek. A mediáció alapja a tárgyalás és az egyeztetés.


A szakmai személyiségfejlesztő foglakozás célja, hogy a résztvevőket megismertesse a mediáció filozófiájával, eszköztárával, módszereivel és folyamatával, így a szakemberek e technika alkalmazásával az egyének és a családok konfliktusainak kezelésében is hatékony segítséget nyújthatnak. Alapvető cél a terepen aktívan működő közvetítők képzése.

 

A képzés az előírt ismereti és készségelemek megismertetése és megtárgyalása mellett kiemelten gyakorlat-orientált, nagy hangsúlyt helyez a gyakorlatszerzés különböző módozataira.

 

A képzés 2 – egyenként 30 órás – modulból épül fel.

 

Első modul: Célja az alapvető ismeretek elsajátítása.

Tartalma: Konfliktuselméleti alapismeretek és készségek; Tárgyalás és közvetítés; A közvetítői folyamat; A közvetítői tevékenység módszertana, a szükséges készségek áttekintése és gyakorlása; A módszertan és készségek elsajátítása; Pszichológiai ismeretek és készségek; A közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek + etikai dimenziók.

 

Második modul: Célja a megszerzett ismeretek további gyakorlása, elmélyítése, a már megszerzett – és tovább bővítendő – közvetítői tapasztalatok fényében.

Tartalma: A konfliktuskezelési ismeretek és készségek fejlesztése; A mediáción részt vevők tárgyalási és konfliktuskezelési stílusának azonosítása; Közvetítői folyamat: a tapasztalatok csoportos feldolgozása; Módszertani és pszichológiai ismeretek és készségek fejlesztése.

A képzés részét képezik probléma specifikus eset szimulációk, valamint teljes, szimulált esetgyakorlatok.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

- közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek,

- pszichológia, tárgyalási ismeretek és készségek,

- kérdezéstechnikai ismeretek,

- tárgyalási, konfliktus kezelési és konfliktus feldolgozó módok megismerése,

- konfliktuskezelési stílus fejlesztése,

- különböző mediációs technikák megismerése,

- a terepmunka során adódó váratlan esetekre való felkészülés.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: -

 

Tervezett képzési idő: 60 óra (3+3 képzési nap)

 

A képzés formája: csoportos képzés

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: Egy szimulációs esetgyakorlat alkalmával egy teljes mediációs folyamat mediálása, az értékelési szempontoknak megfelelően.

 

A képzésről szóló igazolás/tanúsítvány kiadásának feltételei:

- a hallgató hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát,

- az egyéni és csoportmunkák elvégzése a továbbképzés során,

- egy teljes mediációs folyamat mediálása.

 

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek:

 

1.) Személyi feltételek:

- oktatók,

 

2.) Tárgyi feltételek:

- 1 db laptop internet csatlakozási lehetősséggel, projektor, vetítővászon, flipchart tábla;

- 26 fő befogadására alkalmas terem, mozgatható asztalokkal, székekkel, flipchart táblával;

- a képzés írásos segédanyaga fűzött formában,

- esetleíró kártyák.

 

A program végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról a képzés indítója/szervezője gondoskodik.

20 fő jelentkezése esetén vidékre is utazunk.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-000564/2014.

 

A képzés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által minősített (engedélyszáma: S-05-084/2016). A képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében 30 pontot igazolunk vissza.

 

A képzés óraszáma (60 óra) a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható.

 

Képzésünk az Igazságügyi Minisztérium által elismert közvetítői szakmai képzés, így elfogadják a Közvetítői névjegyzékbe kerüléshez. A névjegyzékre kerülésnek további feltételeiről itt olvashatnak: http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/kozvetito-szeretnek-lenni-termeszetes-szemely

 

A  hatnapos képzés ára: 90.000 Ft, melyet két részletben lehet megfizetni (alap modul: 40.000 Ft, haladó modul 50.000 Ft).

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig

 

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt óraszám:

 

1. foglalkozás: A közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek

A blokk a közvetítői tevékenység valamennyi nemzetközi modelljét és a hazai jogszabályi környezetet mutatja be. Minden kapcsolódó jogterület szabályozása feldolgozásra kerül, és a résztvevők elsajátítják a szakmai etikai kódex elvárásait is.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás, csoportmunka, egyéni feladatmegoldások

 

2. Konfliktuselméleti alapismeretek és készségek

A blokk a konfliktushelyzetek megértésére, a megoldást célzó technikákra koncentrál. Az egyes konfliktusfajták beazonosítása, megkülönböztetése is megtörténik. Egyéni és csoportos konfliktuskezelési stratégiák, magatartásmódok bemutatására kerül sor.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: csoportmunka

 

3. Pszichológiai ismeretek és készségek

Ebben a blokkban vizsgáljuk a kizáró feltételek, patológiák, személyiséglélektan kérdéseit. Foglalkozunk továbbá a viselkedéslélektani momentumokkal, az érzelmekkel és az érzelmek kontrolljával, a mediátor kompetenciájával és személyiségével.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: csoportmunka, szerepjáték

 

4. Konfliktus szintek és közvetítői technikai ismeretek

A blokkban megvizsgáljuk azokat a problémahelyzeteket, amelyekben kifejezetten a medációs módszer a leghatékonyabb. Ennek keretében a mediációs folyamat általános áttekintésére is sor kerül. A résztvevők megismerik az egyes konfliktusszintekhez rendelhető kiegészítő kompetenciákat, a sajátos felkészültség ismérveit, a különféle karakterű beavatkozási módokat, a hatékonyságot növelő módszereket is.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: csoportmunka, elemzés, prezentáció

 

5. Tárgyalási alapismeretek és készségek

A blokk ismerteti a pozicionális és érdekalapú tárgyalást; az eredményes, rokon- kommunikációs műfajokat; az AVR-eszközöket és modelleket. Itt tárgyaljuk a mediációba való bevonás módjait, korlátait, a közvetítési stílusok sajátosságait, valamint a mediációs folyamat előkészítésének lehetséges lépéseit is.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: csoportmunka, gyakorlat, prezentáció

 

6. Folyamatvezetési, dinamikai ismeretek

A blokkban részletesen megismerkedünk a közvetítés lehetséges terepeivel, folyamatiságával, szakaszaival. A mediációs szakaszok első 3 lépésének megismerésére és begyakorlására kerül sor, amikor is a konfliktus mögött húzódó érdekek felismerése és beazonosítása történik.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: csoportmunka, szerepjáték

 

7. Közvetítői módszertani ismeretek és készségek

A képzésnek ebben a részében a közvetítői folyamat egyes szakaszaihoz rendelt technikai és módszertani ismeretek bemutatása és elsajátítása zajlik. A blokkban a mediációs folyamat 4. és 5. szakaszának - melyek a folyamat legnehezebb részeiként foghatók fel – gyakorlása zajlik; a folyamatban használt technikai elemek megismerésével, gyakorlásával és elemzésével egyaránt. Ez a tanegység a folyamat lezárására fókuszálva, immáron a mediáció teljes levezetésére koncentrál. Ekkor a segítő visszajelzési technika segítségével konkretizáljuk a legfontosabb kérdéseket, a jövőbeni fejlesztendő területeket.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Csoportmunka, szerepjáték, visszajelzés

 

8. Kérdezéstechnikai ismeretek és készségek

Ebben a részben megismerjük és gyakoroljuk a különféle kérdéstípusokat, azonosítjuk az eszközök mögött rejlő szakmai célkitűzéseket. Ekkor zajlik a speciálisan használt kérdezéstechnikák begyakorlására.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Csoportmunka, egyéni és páros feladatmegoldás

 

9. Problémás szereplők kezelése

Ebben a blokkban kerül sor a közvetítői szerepfelvételhez szükséges önismereti és szakmai sztenderdek áttekintésére. Feldolgozott témák: érintettség, személyes és szakmai korlátok, várható problémahelyzetek, váratlan helyzetek kezelése (felfüggesztés, különtárgyalás), az eset utánkövetése.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Csoportmunka, visszajelzés, szerepjáték

 

10. Implementáció

Az integráló modul az elsajátított alapvető ismeretek és készségek alapján az adott szakterületi specifikációt követi. Ebben a blokkban történik meg a terepen történő alkalmazás lépéseinek megtervezése, értékelése. A foglalkozás során a képzésen résztvevők a saját munkaterületükön lebonyolított két dokumentált esettel érkeznek a zárófoglalkozásra, amikor az esetek megbeszélésén keresztül térünk ki a mediáció használatának lényegi kérdéseire. Ekkor kerül sor továbbá a záró szimulációs mentorált esetgyakorlatra is, mely alkalmával a résztvevők egy teljes mediációs folyamatot vezetnek le, továbbá a képzés záró értékelése is megtörténik.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Csoportmunka, egyéni tervezés, szimulációs esetgyakorlat, visszajelzés, értékelés