Mediátor/Közvetítői képzés

Következő képzés időpontja: 2024. szeptember 9., 10., 11., október 7., 8., 9. 

A mediáció olyan alternatív vitarendezési és konfliktuskezelési módszer, amelyben a résztvevők egy pártatlan szakember - a mediator, közvetítő - segítségével jutnak el a megegyezéshez, az egyéni és kölcsönös érdekek figyelembevételével. Mediációs megállapodásnak azt tekintjük, amit a konfliktusban álló felek elfogadnak, és írásban rögzítenek. A mediáció alapja a tárgyalás és az egyeztetés, a mindenki számára elfogadható, győztes-győztes megoldás, amiben senki nem érzi magát vesztesnek, és elégedetten áll fel a mediációt követően.

A mediációs képzések az elmúlt években kiemelkedő sikert értek el a segítő foglalkozású kollegák körében. Egyrészt a jogszabályok változása alapján a közvetítésnek, megállapodásra törekvésnek, békés konfliktuskezelésnek megteremtődtek a jogi és szakmai feltételei, sőt egyre inkább elvárás, hogy minden színtéren elsősorban a konfliktusok békés rendezésére és megoldására törekedjenek a gyerekekkel, családokkal foglalkozó szakemberek. A jogszabályi előírások szerint az iskolákban, a gyámhivatalokban, gyermekjóléti és családsegítő szolgálatoknál, és a bíróságokon is kötelező előírás a közvetítés lehetőségnek megteremtése, sőt a családjogi törvényben immáron a kötelezés is megjelent.

 

Továbbképzési programunk célja, hogy a résztvevőket megismertesse a klasszikus mediáció filozófiájával, eszköztárával, módszereivel és folyamatával, így a szakemberek e technika alkalmazásával az egyének és a családok konfliktusainak kezelésében is hatékony segítséget nyújthatnak. Alapvető cél a terepen aktívan működő közvetítők képzése, azonban a képzés nem csak abban segít, hogy a résztvevők maguk mediátorként is tevékenykedhessenek a jövőben, hanem erősíti az önismeretet, kommunikációs képességeket, a saját, illetve munkahelyi konfliktusok, kritikus helyzetek megoldását is.

 

A közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek elnevezésű tematikai egység keretében a közvetítői tevékenység valamennyi nemzetközi modelljét és aktuális hazai jogszabályi környezetét bemutatjuk, és a résztvevők elsajátítják a szakmai etikai kódex elvárásait. Konfliktuselméleti alapismeretek és készségek címszó alatt a konfliktushelyzetek megértésére, a megoldást célzó technikákra koncentrálunk. A Pszichológiai ismeretek és készségek részben megvizsgáljuk a mediációból kizáró feltételeket és a személyiséglélektan kérdéseit. A Különféle konfliktusszintekhez illeszkedő közvetítői technikai ismeretek és készségek keretében megvizsgáljuk azokat a problémahelyzeteket, amelyekben kifejezetten a mediációs módszer a leghatékonyabb. A Tárgyalási alapismeretek és készségek blokkban tárgyaljuk a mediációba vonás módjait, korlátait, a közvetítési stílusok sajátosságait, valamint a mediációs folyamat előkészítésének lehetséges lépéseit is. A Folyamatvezetési, dinamikai ismeretek és készségek képzési egységben részletesen megismerkedünk a közvetítés lehetséges terepeivel, szakaszaival. Ekkor a mediációs szakaszok első 3 lépésének megismerése és begyakorlása is megtörténik.

 

Közvetítői technikai, módszertani ismeretek és készségek címen a közvetítői folyamat egyes szakaszaihoz rendelt technikai és módszertani ismeretek bemutatása és elsajátítása zajlik. A blokkban a mediációs folyamat 4. és 5. szakaszának gyakorlására szentelünk időt. A Kérdezéstechnikai ismeretek és készségek részben megismerjük és gyakoroljuk a különféle kérdéstípusokat, azonosítjuk az eszközök mögött rejlő szakmai célkitűzéseket. A Problémás szereplők kezelésével kapcsolatos közvetítői technikai ismeretek és készségek tematikai egységnél a közvetítői szerepfelvételhez szükséges önismereti és szakmai sztenderdek áttekintésére fókuszálunk. A képzést záró Implementáció témaegységben - mintegy integráló modulként - az elsajátított alapvető ismeretek és készségek alapján az adott szakterületi specifikációt végezzük el. Ebben a blokkban történik meg a terepen történő alkalmazás lépéseinek megtervezése, értékelése; és ekkor kerül sor a záró szimulált, mentorált esetgyakorlatra is, mely alkalmával a résztvevők egy teljes mediációs folyamat levezetését végzik el.

 

Arról, hogy miért könnyebb mediátor útján rendezni a dolgokat, és ki alkalmas mediátornak, bővebben is olvashatnak az alábbi cikkünkben:

 

A képzés során elsajátítható kulcskompetenciák:

- közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek,

- pszichológia, tárgyalási ismeretek és készségek,

- kérdezéstechnikai ismeretek,

- tárgyalási, konfliktus kezelési és konfliktus feldolgozó módok megismerése,

- konfliktuskezelési stílus fejlesztése,

- különböző mediációs technikák megismerése,

- a terepmunka során adódó váratlan esetekre való felkészülés.

 

Képzési idő: 60 óra (6 nap, napi 10 óra)

 

A továbbképzési program célja, tartalma: A résztvevőkkel megismertetni az alternatív vitarendezés családjába tartozó közvetítés, más néven mediáció filozófiáját és módszereit.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/005295. Képzésünk általános felnőttképzés, annak elvégzéséről minden résztvevő számára tanúsítványt állítunk ki.

 

A képzés a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által minősített szociális szakmai továbbképzés. Engedélyszáma: S-05-016/2022. A minősítésnek megfelelően a képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében 32 pontot igazolunk vissza, melyről külön igazolást állítunk ki.

 

A képzés óraszáma (60 óra) a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható.

 

Képzésünk az Igazságügyi Minisztérium által elismert közvetítői szakmai képzés, így elfogadják a Közvetítői névjegyzékbe kerüléshez. A névjegyzékre kerülésnek további feltételeiről itt olvashat: http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/kozvetito-szeretnek-lenni-termeszetes-szemely

 

A képzés részvételi díja 200.000 Ft. A díjat két részletben lehet befizetni, melyeket a képzés előtt két héttel átutalással kell teljesíteni.

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt óraszám:

 

1. A közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek

A blokk a közvetítői tevékenység valamennyi nemzetközi modelljét és a hazai jogszabályi környezetet mutatja be. Minden kapcsolódó jogterület szabályozása feldolgozásra kerül, és a résztvevők elsajátítják a szakmai etikai kódex elvárásait is.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: önálló bemutatkozás, egymás bemutatása, prezentáció, csoportmunka, ötletelés

 

2. Konfliktuselméleti alapismeretek és készségek

A blokk a konfliktushelyzetek megértésére, a megoldást célzó technikákra koncentrál. Az egyes konfliktusfajták beazonosítása, megkülönböztetése is megtörténik. Egyéni és csoportos konfliktuskezelési stratégiák, magatartásmódok bemutatására kerül sor.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: prezentáció, csoportmunka

 

3. Pszichológiai ismeretek és készségek

Ebben a blokkban vizsgáljuk a kizáró feltételek, patológiák, személyiséglélektan kérdéseit. Foglalkozunk továbbá a viselkedéslélektani momentumokkal, az érzelmekkel és az érzelmek kontrolljával, a mediátor kompetenciájával és személyiségével.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: prezentáció, csoportmunka, szerepjáték

 

4. Különféle konfliktus szintekhez illeszkedő közvetítői technikai ismeretek és készségek

A blokkban megvizsgáljuk azokat a problémahelyzeteket, amelyekben kifejezetten a mediációs módszer a leghatékonyabb. Ennek keretében a mediációs folyamat általános áttekintésére is sor kerül. A résztvevők megismerik az egyes konfliktusszintekhez rendelhető kiegészítő kompetenciákat, a sajátos felkészültség ismérveit, a különféle karakterű beavatkozási módokat, a hatékonyságot növelő módszereket is.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: csoportmunka, elemzés, prezentáció

 

5. Tárgyalási alapismeretek és készségek

A blokk ismerteti a pozicionális és érdekalapú tárgyalást; az eredményes, rokon- kommunikációs műfajokat; az AVR-eszközöket és modelleket. Itt tárgyaljuk a mediációba való bevonás módjait, korlátait, a közvetítési stílusok sajátosságait, valamint a mediációs folyamat előkészítésének lehetséges lépéseit is.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: csoportmunka, gyakorlat, prezentáció

 

6. Folyamatvezetési, dinamikai ismeretek és készségek

A blokkban részletesen megismerkedünk a közvetítés lehetséges terepeivel, folyamatiságával, szakaszaival. A mediációs szakaszok első 3 lépésének megismerésére és begyakorlására kerül sor, amikor is a konfliktus mögött húzódó érdekek felismerése és beazonosítása történik.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: prezentáció, csoportmunka, szerepjáték

 

7. Közvetítői technikai, módszertani ismeretek és készségek

A képzésnek ebben a részében a közvetítői folyamat egyes szakaszaihoz rendelt technikai és módszertani ismeretek bemutatása és elsajátítása zajlik. A blokkban a mediációs folyamat 4. és 5. szakaszának - melyek a folyamat legnehezebb részeiként foghatók fel – gyakorlása zajlik; a folyamatban használt technikai elemek megismerésével, gyakorlásával és elemzésével egyaránt. Ez a tanegység a folyamat lezárására fókuszálva, immáron a mediáció teljes levezetésére koncentrál. Ekkor a segítő visszajelzési technika segítségével konkretizáljuk a legfontosabb kérdéseket, a jövőbeni fejlesztendő területeket

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: prezentáció, csoportmunka, szerepjáték, visszajelzés

 

8. Kérdezéstechnikai ismeretek és készségek

Ebben a részben megismerjük és gyakoroljuk a különféle kérdéstípusokat, azonosítjuk az eszközök mögött rejlő szakmai célkitűzéseket. Ekkor zajlik a speciálisan használt kérdezéstechnikák begyakorlására.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: csoportmunka, egyéni és páros feladatmegoldás

 

9. Problémás szereplők kezelésével kapcsolatos közvetítői technikai ismeretek és készségek

Ebben a blokkban kerül sor a közvetítői szerepfelvételhez szükséges önismereti és szakmai sztenderdek áttekintésére. Feldolgozott témák: érintettség, személyes és szakmai korlátok, várható problémahelyzetek, váratlan helyzetek kezelése (felfüggesztés, különtárgyalás), az eset utánkövetése.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: csoportmunka, visszajelzés, szerepjáték

 

10. Implementáció

Az integráló modul az elsajátított alapvető ismeretek és készségek alapján az adott szakterületi specifikációt követi. Ebben a képzési blokkban történik meg a terepen történő alkalmazás lépéseinek megtervezése, értékelése. Ekkor kerül sor a záró szimulált, mentorált esetgyakorlatra, mely alkalmával a résztvevők egy teljes mediációs folyamatot vezetnek le, és ezt követően ennek értékelése is megtörténik. A képzésnek ebben a záró részében az elégedettségi vizsgálat kérdőívének kitöltésére; az oktatói és résztvevői összegzésre és az esetlegesen adódó kérdések megválaszolására is sor kerül.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: csoportmunka, egyéni tervezés, szimulált esetgyakorlat, értékelés, visszajelzés, elégedettségi vizsgálati kérdőívek kitöltése, megbeszélés

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

1081 Budapest, Kun utca 12., 3. emelet, 27. ajtó

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig