A továbbképzés célja a jóvátételi eljárás levezetésének elsajátítása, mely a fiatalkorúak magatartási vétségéből, bűnelkövetéséből adódó testi, vagy lelki sérülést okozó problémák kezelését segíti elő. A képzés felkészíti a pedagógusokat a károkozással összefüggő konfliktushelyzetek megoldására és feldolgozására. Az elméleti oktatás mellett a résztvevők szituációs gyakorlatokon keresztül sajátítják el azokat a kulcskompetenciákat, melyek mindennapi munkájuk során alkalmassá teszik őket arra, hogy együtt dolgozzanak a vétkesekkel, elkövetőkkel, szabályszegőkkel, közvetlenül bevonva őket a megoldáskeresés folyamatába, amelyben szerepet kapnak az áldozatok, a károsultak, a családtagok, a barátok, a közösség és mindenki, akire az elkövető viselkedése hatással volt.

 

Fő cél, hogy a pedagógusok megtanulják a jóvátételi eljárás szilárd pszichológiai és szociológiai hátterét, és az elsajátított kompetenciákat mindennapos munkájuk során a különböző jellegű konfliktusoknál és bűnelkövetéseknél sikerrel alkalmazzák. Ezáltal hatékonyabbá válik számukra a gyermekek és fiatalok körében előforduló problémahelyzetek megoldása, eredményesebbé válik a viselkedési korrekció, a kárhelyreállítás és a vétkesek visszailleszkedése a közösségbe.

 

A továbbképzés szervezését az indokolja, hogy a pedagógusok mindennapos munkájuk során gyakran találkoznak olyan fiatalkorú bűnelkövetőkkel, akik nincsenek tisztában tettük súlyával és a lehetséges következményekkel. Különösen gyermekkorú elkövető esetén szükséges a tett és a következményeivel való konfrontáció, melynek eredménye, hogy a fiatalok szembenéznek a tetteikkel, vállalják a felelősségüket és jóvátételre törekszenek. A jóvátételi eljárás módszerével megelőzhetővé és kezelhetővé válnak az iskolai konfliktus- és problémahelyzetek, illetve a bűnelkövetés.

 

A képzés keretében a jóvátételi eljárások vezetéséhez szükséges módszereket sajátítják el a résztvevők. Az első tanegység a jóvátételi eljárás módszerének eredetét, felhasználási területeit mutatja be. Ezt követően a résztvevők megismerik a resztoratív módszer használatára vonatkozó alapvető elvárásokat, a jó facilitátorral szemben támasztott követelményeket. A képzés következő részében arra helyeződik a hangsúly, hogy mire van szüksége az áldozatnak, az elkövetőnek és a közösségnek és a resztoratív megbeszélés mit tesz számukra lehetővé. Majd a konferencia-megbeszélés protokollját sajátítják el a résztvevők, különös tekintettel a facilitátori forgatókönyv használatára. A módszer megismerését követően a résztvevők a jóvátételi eljárást alkalmazzák és gyakorolják saját munkaterületükről gyűjtött problémás szituációk és modellált eseteket tartalmazó mini szerepjátékok segítségével.

 

A képzés zárásaként a résztvevőknek egy saját, dokumentált esettanulmány összefoglalóját kell benyújtaniuk, minimum másfél oldal terjedelemben, majd ún. értékelő megbeszélésre kerül sor, amelynek keretében a résztvevők saját esettanulmányukat bemutatják. Értékelési szempont: a záró dolgozatként leadott esettanulmány összefoglalót a résztvevő a továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el, különös figyelemmel a büntetés hatásának kifejtésére, az áldozat szükségleteinek körvonalazására és a segítő visszajelzés használatára.

 

A képzés során kötelező irodalomként az alapító által készített, A resztoratív szemlélet és egy módszer, a konferencia megbeszélés című munkatankönyv segíti az ismeretek elsajátítását.

 

A képzésről szóló tanúsítvány kiadásának feltételei: a hallgató hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát, az egyéni és csoportmunkák elvégzése a továbbképzés során, és egy saját, dokumentált esettanulmány összefoglaló leadása záró dolgozat formájában, mely megfelel az értékelési szempontoknak.

 

A továbbképzés célcsoportja: Mindennapi munkájuk során problémás helyzetekkel, károkozással, bűnelkövetéssel összefüggő konfliktushelyzetekkel kapcsolatba kerülő pedagógusok.

 

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmény, hogy a képzésben részt vevő képes legyen:

- a jelenlegi büntető és fegyelmezési rendszer működésének jellemzésére,

- a büntetés hatásának kifejtésére,

- az áldozat szükségleteinek körvonalazására,

- a segítő visszajelzés használatára,

- a helyreállító jellegű fogalmazásmód és gyakorlat használatára a mindennapi kommunikáció során,

- a jóvátételi eljárás szemléletének és gyakorlatának részletezésére,

- a módszer felhasználási lehetőségeinek kifejtésére,

- mindennapi munkája során adódó konfliktusok és problémás helyzetek facilitálására.

 

A képzés óraszáma: 30 óra

 

A képzés formája: csoportos képzés

 

A jelentkezés feltételei: egyetemi és/vagy főiskolai végzettség; óvodapedagógus, tanító, általános- és középiskolai tanár, szociálpedagógus, szakoktató szakképzettség

 

A továbbképzés során indítható csoport létszáma: minimum 8, maximum 24 fő

 

20 fő jelentkezése esetén vidékre is utazunk.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: B/2020/005295

 

A pedagógus-továbbképzési program alapítási engedélyének nyilvántartási száma: 9-35/2018.

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

1081 Budapest, Kun utca 12., 3. emelet, 27. ajtó

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig

 

A nemzetközi szakmai szabályok, sztenderdek és sok nemzeti jogi szabályozás, törvény tartalmazza, hogy a gyerekeknek joguk van kifejteni a véleményüket – és ahhoz is joguk van, hogy kívánságaikat és érzéseiket figyelembe vegyék az őket érintő döntések során. A gyermekbarát igazságszolgáltatásról szól iránymutatást és annak magyarázatát az Európa Tanács 2010-ben fogadta el. A meglévő nemzetközi és európai normákon, különösen a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményen és az emberi jogokról szóló európai egyezményen alapuló iránymutatás biztosítani kívánja, hogy a gyermekek ténylegesen igénybe vehessék az igazságszolgáltatást, és annak keretei között megfelelő bánásmódban részesüljenek.

 

A legfontosabb alapelvek rögzítése ugyan sikeresen megtörtént nemzetközi és európai szinten, mégsem mondható el az igazságszolgáltatásról, hogy mindig gyermekbarát lenne a gyermekekkel, a fiatalokkal szemben. Egy, az Európa Tanács által ösztönzött széleskörű konzultáció keretében adott közvetlen válaszaikban a gyermekek és a fiatalok valóban a rendszerrel szembeni általános bizalmatlanságról számoltak be, és számos gyenge pontot emeltek ki, például a félelmet keltő környezetet, az életkornak megfelelő tájékoztatás és magyarázat hiányát, a családok megszólításának erőtlenségét, valamint a hosszadalmas vagy – éppen ellenkezőleg – túl gyorsan lezáruló eljárásokat.

 

Az európai igazságszolgáltatási rendszerek tele vannak hozzáértő, gondos döntéshozókkal és jogi szakemberrel – bírákkal, bűnüldöző szervek tisztviselőivel, szociális munkásokkal, egészségügyi dolgozókkal, gyermekjogi pártfogókkal, szülőkkel és gondviselőkkel –, akik alig várják, hogy útmutatást kapjanak mindennapos tevékenységük javításához a gyermekek legfőbb érdekeinek szolgálatában. Jóllehet az összes uniós tagállam aláírta a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményt, a gyakorlatban ezek biztosításához alapvető fontosságú, hogy a gyermekkorúakkal kapcsolatban álló szakértők megfelelő tudás birtokában legyenek, és értsenek egyet az alkalmazással.

 

Az ENSZ Egyezmény a gyermekek jogairól 1991 óta a magyar belső jog része is, mégis, a tapasztalatok szerint nagyon korlátozottan ismerik az Egyezmény szövegét, tartalmát, és az ezekből következő feladatokat és lehetőségeket a gyerekekkel foglalkozó szakemberek. A gyermekek jogai körüli viták is döntően annak tudhatók be, hogy nem állnak rendelkezésre azok az ismeretek, amelyek egyértelművé tennék, hogy a gyerekek jogai nem állnak ellentétben sem a felnőttek, sem más gyerekek jogaival, és érvényesítésük, védelmük a közösség minden tagjának az érdekeit szolgálja.

 

A gyermeki jogok nem köthetők feltételhez, nem előzik meg őket a kötelezettségek, mivel a jogok ismerete és gyakorlása feltételezi mások jogainak a tiszteletben tartását, a gyerekek a példából, a felnőttek viselkedéséből, mintájából tanulnak, így jogaik érvényesítése mindannyiunk jogainak az érvényesülését segíti elő.

 

A gyermeki jogok négy alapelven nyugszanak:

-       A gyerekek joga az élethez és fejlődéshez;

-       A gyerekek joga az erőszak minden formájától való védelemhez;

-       A gyerekekkel kapcsolatos minden döntésnél az ő legfőbb érdekeiknek kell érvényesülniük;

-       A gyerekek joga ahhoz, hogy minden őket érintő kérdésben meghallgassák a véleményüket és ezt vegyék is figyelembe.

 

Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága szerint a gyerekekkel kapcsolatba kerülő szakemberek gyakran nem rendelkeznek elég tudással, önbizalommal, és nincs kapacitásuk arra, hogy teljesítsék a jogi kötelezettségeiket, és az előírt irányelveket. Ehhez nyújt segítséget a Szakemberek készségfejlesztése a veszélyeztetett gyerekek jogainak érvényesítése érdekébenelnevezésű képzés, amely a szakértők tudásának bővítését célozza a különböző okokból veszélyeztetett vagy segítségre szoruló gyerekek jogainak hatékonyabb érvényesítése érdekében.

 

A Szakemberek készségfejlesztése a veszélyeztetett gyerekek jogainak érvényesítése érdekében” egy multidiszciplináris képzés, amely a gyermeki jogokról, a gyerekek fejlődésének sajátosságairól szól, továbbá a gyermekbarát kommunikációs készségek fejlesztését célozza, kiegészülve az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatásával a gyermekbarát igazságszolgáltatásról.

 

A képzés négy modulból épül fel, melyek a következők: Bevezetés a gyermeki jogokkal kapcsolatos ismeretekbe; Bevezetés a gyermeki fejlődés és kommunikáció témaköreibe; Kommunikációs készségek; Iránymutató a gyermekbarát igazságszolgáltatásról.

 

A képzés mindazok számára hasznos lehet, akik munkájuk során gyerekekkel kerülnek kapcsolatba. Olyan szakemberek/terepen dolgozó munkatársak számára, akik bentlakásos intézményekben vagy nevelőotthonban élő gyerekekkel/fiatalokkal foglalkoznak; akár állami, hatósági vagy civil területen dolgoznak, és munkájuk során a gyerekkel kapcsolatos jogi/igazságszolgáltatási eljárásokban vesznek részt.

 

A képzés során a résztvevők olyan technikákat, készségeket és ismereteket sajátítanak el, melyek hozzájárulnak a gyermekek jogainak érvényesüléséhez, a gyermeki jogok védelméhez, illetve elősegítik, hogy a résztvevő szakemberek hatékony, gyermekbarát kommunikációs technikákat használhassanak a gyerekekkel munkájuk során.

 

A képzés a következő témakörökben alakít ki jártasságot:

- Miért, mikor, hol és hogyan figyeljünk a gyermekre és beszéljünk vele, gyermekbarát környezetben, és hogyan használjuk a tudomásunkra jutó információkat;

- Hogyan tudjuk elősegíteni a gyermekbarát jogi eljárás, bánásmód biztosítását.

A fent említett készségfejlesztés mellett további területek megismerésére teremt lehetőséget:

- Melyek a gyermeki jogok alapvető elvei;

- Melyek azok a kulcsfontosságú üzenetek, amelyekkel a szakemberek a gyermeki jogokat képviselni/érvényesíteni tudják;

- Hogyan lehet a gyerek fejlődésére és viselkedésére hatással a velük folytatott kommunikáció, és a szakemberek hogyan tudnak az egyéni szükségletekre hatékonyan figyelni, reflektálni.

 

A továbbképzési program célja, tartalma: A szakemberek ismereteinek bővítése és szakmai eredményességének növelése, a gyermeki jogok védelme gyermekvédelmi gondoskodásban élő, fogvatartott és az igazságszolgáltatással kapcsolatba kerülő gyerekek esetében. 

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: -

 

Tervezett képzési idő: 30 óra (A képzés 4 modulra tagolódik, melyek egymást követő három képzési nap alatt kerülnek megvalósításra.)

 

A képzés formája: csoportos képzés

 

A képzésről szóló igazolás/tanúsítvány kiadásának feltételei:

- a hallgató hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát,

- az egyéni és csoportmunkák elvégzése a továbbképzés során. 

 

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek:

1.) Személyi feltételek:

- oktatók,

2.) Tárgyi feltételek:

- 1 db laptop internet csatlakozási lehetősséggel, projektor, vetítővászon, flipchart tábla;

- 24 fő befogadására alkalmas terem, mozgatható asztalokkal, székekkel, flipchart táblával;

- a képzés írásos segédanyaga fűzött formában.

 A program végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról a képzés indítója/szervezője gondoskodik.

20 fő jelentkezése esetén vidékre is utazunk.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-000564/2014.

 

A képzés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által minősített. Engedélyszáma: S-05-011/2020

 

A képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében 30 pontot igazolunk vissza.

 

A képzés részvételi díja: 60.000 Ft

 

A képzés óraszáma (30 óra) a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható.

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

1081 Budapest, Kun utca 12., 3. emelet, 27. ajtó

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt óraszám:

 

1. Modul - Bevezetés a gyermeki jogokkal kapcsolatos ismeretekbe: A résztvevők megismerkednek a gyermeki jogok kapcsán a nemzetközi és regionális összefüggésekkel, a gyermekek jogairól szóló egyezmény meghatározó alapelveivel, továbbá a gyermeki jogok országos és szakmai specifikációival.

Időtartama: 6 óra

 

2. Modul - Bevezetés a gyermeki fejlődés és kommunikáció témaköreibe: Ez a képzési rész a gyermeki fejlődés és kommunikáció alapvető elemeit, sajátosságait, egymásra gyakorolt hatását, gyermeki jogokkal való kapcsolatát veszi számba.

Időtartama: 6 óra  

 

3. Modul - Kommunikációs készségek: A továbbképzés harmadik moduljában a résztvevők ismeretek szereznek arról, hogy mikor, miért és hol kell a szakembereknek beszélniük a gyerekekkel; mit tegyenek a tudomásukra jutó információval; miként ismerjék fel és alkalmazzák a non-verbális kommunikációs jeleket; hogy ismerjék fel és küzdjék le a kommunikációs gátakat; hogyan kommunikáljanak problémás magatartású és serdülő fiatalokkal; hogyan használhatják az alternatív kommunikációs módszereket; illetve, hogy pontosan mit is jelent és hogyan alkalmazható a gyermekbarát kommunikációs stílus, tónus, nyelv és megközelítés.

Időtartama: 12 óra  

 

4. Modul - Iránymutató a gyermekbarát igazságszolgáltatásról: A képzés utolsó részében bevezetésre kerül sor ’az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról’ című dokumentumba, ennek kapcsán pedig a résztvevők mélyebb betekintést nyernek abba, hogy mitől lesz az igazságszolgáltatás rendszere gyermekbarát, és hogy melyek a fontos lépések egy gyermekbarát igazságszolgáltatási eljárás előtt, alatt és után.

Időtartama: 6 óra

 

Pedagógusok számára szervezett továbbképzéseink résztvevőinek a program tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségéről szóló összesítés

A továbbképzési program megnevezése: „Facilitátor képzés - a jóvátételi eljárás levezetése”

 

A továbbképzési program alapítási engedélyének száma: 82/185/2012.

 

Lezajlott továbbképzések:

1.) A továbbképzés ideje: 2012. október 8-12., Helyszíne: 8840 Csurgó, Kossuth utca 1.

 

Az elégedettségi kérdőívek alapján a képzésen részt vevők a tréning lebonyolításával és szervezettségével kapcsolatban is elégedettek voltak. Mindnyájan pozitívan értékelték a tréning tartalmát, a képzők felkészültségét. Teljes mértékben választ kaptak a képzés során kérdéseikre, és a meglévő problémáikra is nagy arányban megoldásokat találtak. Egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy a tréning során elegendő idő jutott a kérdéseik feltevésére és megvitatására.

 

A leginkább az alábbiakat emelték ki a képzés hasznosságával kapcsolatban: lehetőséget teremtett megismerni egymást egy másik oldalról; megismertette őket a facilitáció módszerével; a konfliktusok rendezésének új módját ismerték meg; segítséget nyújt a mindennapi kommunikációban; szemléletváltást kapott az új módszer segítségével; különböző személyiségű emberekkel való bánásmód tudatos kezelését teszi lehetővé; kérdezéstechnika elsajátítása; konfliktuskezelés hatékonyságának növelését segítette elő.

 

A résztvevők a képzés gyakorlatorientáltságát, interaktivitását, a tanfolyam légkörét értékelték a legpozitívabban.

 

A képzés által többen megerősítést nyertek abban, hogy jól végzik pedagógusi feladataikat, ám egyetértettek abban, hogy a tanultak beépíthetőek mindennapi munkájukba, és ezen túl magánéleti szinten is tudják az itt elsajátított ismereteket használni.

 

2.) A továbbképzés ideje: 2013. november 13.- 2013. november 29., Helyszíne: 3700 Kazincbarcika, Május 1. utca 11.

 

A tervezett tematika szerint haladt a képzés, amelyet nagymértékben támogatott a csoport résztvevőinek felkészültsége, szakmai tapasztalatai és az új módszer iránti fokozott érdeklődése, nyitottsága. Nyitottság, empátia, tolerancia és derűs hangulat jellemezte a továbbképzést. A résztvevők a képzés egész ideje alatt aktívan közreműködtek a csoportmunkák során. Probléma nem merült fel a képzés ideje alatt.

 

Az elégedettség-vizsgálat alapján a résztvevők leginkább a képzés során elsajátított szemléletet és technikát tudják alkalmazni pedagógusi munkájukban, továbbá családi és munkahelyi kapcsolataikban, ezen belül is kifejezetten a helyes kérdésfeltevési technikákat, a kommunikációs módokat, a konfliktuskezelés módszertanát emelték ki, mint a legjobban alkalmazható elemeket. Az úgynevezett szimulált esetgyakorlatok, azaz a tapasztalati úton szerzett tudás volt a legtöbbjük számára a legjobbra értékelt képzési elem.

 

A csoport tagjai elégedettek voltak a képzés helyszínével, az oktatók felkészültségével és az oktatási módszerekkel is, pozitívan értékelték a képzés hangulatát, annak gyakorlatorientáltságát és a többi résztvevő nyitottságát is.

 

3.) A továbbképzés ideje: 2015. október 9. – 2015. október 22., Helyszíne: 7691 Pécs - Vasas, Bányatelep 42.

 

A facilitátor képzés tematikája az optimális csoportlétszámra való tekintettel, jól tervezhető időkeretek mellett teljességében megvalósult, speciális fókuszpontokkal: a módszer elméleti hátterének áttekintésére, ezen belül a veszélyeztetett gyermek és fiatalkorúak családi és iskolai konfliktusainak kezelésére kellett nagyobb hangsúlyt fektetni.

 

Nagyon aktív, kreatív szakemberek vettek részt ebben a csoportban. Szinte mindenki jelezte, hogy korábbi, problémás esetét jobban és tudatosabban kezelte volna, ha ismert volna hasonló technikát, mint amit a képzés során megismert.

 

Az elégedettség-vizsgálat alapján problémának igazából azt jelezték vissza, hogy vannak esetek, amiben nem tudják elképzelni, hogy a sérelmet szenvedett fél részt kívánjon venni jóvátételi szemléletű eljárásban, illetve, hogy nehézséget okozhat a módszer elterjesztése, ha nincs a szemléletnek társadalmi támogatottsága.

 

Volt, akinek többéves, a téma iránt meglévő alapvető ellenállását sikerült aktív implementációba átfordítani, és volt, aki több, hasonló jellegű továbbképzés után is számtalan új elemet itt látott először. Többen kifejezetten hasznosnak találták az elmélet és teoretikus dilemmák körbejárását, mert ez nagymértékben hozzájárult a pozitív aktivitáshoz a gyakorlati képességfejlesztésre törekvő blokkokban.

 

4.) A továbbképzés ideje: 2015. október 17. – 2015. október 30., Helyszíne: 7691 Pécs - Vasas, Bencze József utca 13/1.

 

A facilitátor képzés tematikája teljességében megvalósult. Nagyon gyakorlatorientált szakemberek vettek részt a képzésen, akik mély betekintést és jártasságot szerezhettek a jóvátételi eljárás előkészítésében, megszervezésében és levezetésében a képzés során.

 

A résztvevők közül a legtöbben halottak már a mediációról és facilitálásról, de nem volt lehetőségük a szakirodalom értelmező elemzésére és gyakorlati ismeretek megszerzésére.

 

A szimulációs szerepjátékokba a résztvevők eredményesen építették be a pedagógusi munkájukban szerzett rutinjukat, használták képességeiket.

 

Az elvégzett elégedettség-vizsgálat összesítése alapján a módszer résztechnikáinak kigyakorlási lehetősége és a szemléleti változások, az attitűdformálás fontossága, a gyerekek és fiatalok mellett a szülők bevonása, aktivitásának elősegítése nyerte meg leginkább a résztvevőket.

 

Úgy vélték, hogy az alkalmas esetek kiszűrési technikája, a szerepjátékok végigjátszása és elemzése a leginkább működő gyakorlatok a képzésben. A legtöbben jelezték, hogy a megismert módszer, a jóvátételi eljárás, jól alkalmazható lesz számukra az arra alkalmas esetekben.

A Gyermekjogi egyezmény aláírásával, és a magyar jogrendszerbe illesztésével Magyarország felelősséget vállalt az Egyezményben foglaltak megismertetésére, betartására és betartatására. Az Egyezmény jelentősége, szemléletrendszere és alapelveinek ismerete azonban mindeddig nem vált általánossá.

 

A három alkalomból álló, hiánypótló tanfolyam során áttekintjük a gyermeki jogok kialakulását, fejlődését, a vonatkozó nemzetközi egyezményeket és hazai jogszabályokat.

 

A Gyermekjogi egyezmény általános alapelveinek áttekintése, értelmezése, gyakorlati példák alkalmazása, kiscsoportos feladatokkal történő érzékenyítés képezi a tanfolyam magját. A megértést, az elméletben elsajátított szemlélet internalizálását szerepjátékokkal, gyakorlati példákkal biztosítjuk, összhangban a magyar jogszabályok alkalmazásával, módszertani és ombudsmani ajánlásokkal.

 

Az Egyezménnyel kapcsolatos technikai kérdésekkel - a végrehajtás ellenőrzése, érvényesülése és ez utóbbinak előmozdítása hazánkban - is foglalkozik a tanfolyam. A résztvevőket megismertetjük a nemzetközi jó gyakorlatokkal, így illusztrálva az érvényesülést, és előmozdítva annak Magyarországon történő további megvalósulását.

 

A cél, a tényadatok átadásán túl, az érzékenyítés, amelynek hatékony módszere a saját élmény, ezért a tanfolyam az aktív részvételre épít. A résztvevők a tanfolyam végére megismerik a releváns, gyermeki jogokat érintő hazai és nemzetközi dokumentumokat, egyezményeket és a gyermekjogi megközelítést, szemléletmódot.

 

A továbbképzési program célja, tartalma: Szakemberek felkészítésével segíteni a gyerekeket jogaik megismerésében, alkalmazásában, mások jogainak tiszteletében.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: -

Tervezett képzési idő: 30 óra (3 alkalom, alkalmanként 10 óra)

A képzés formája: csoportos képzés

 

A képzésről szóló igazolás/tanúsítvány kiadásának feltételei:

- a hallgató hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát,

- az egyéni és csoportmunkák elvégzése a továbbképzés során.

 

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek:

1.) Személyi feltételek:

- oktatók,

2.) Tárgyi feltételek:

- 1 db laptop internet csatlakozási lehetősséggel, projektor, vetítővászon, flipchart tábla;

- 22 fő befogadására alkalmas terem, mozgatható asztalokkal, székekkel, flipchart táblával;

- munkatankönyv fűzött formában.

A program végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról a képzés indítója/szervezője gondoskodik.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: B/2020/005295

 

A képzés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által minősített. Engedélyszáma: S-05-023/2018

A képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében 30 pontot igazolunk vissza.

A képzés részvételi díja: 50.000 Ft

20 fő jelentkezése esetén vidékre is utazunk.

 

A képzés óraszáma (30 óra) a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható.

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt  óraszám:

Első alkalom: Az emberi jogok tárgyalása – történeti áttekintés, egyezmények, intézményrendszer. Az ENSZ gyermekjogi egyezmény elfogadásának előzményei, a gyerekjogok jelentésének, alkalmazásának feltételei. Csoportkohéziót erősítő gyakorlatok.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás, csoportmunka, megbeszélés

Második alkalom: A gyerekjogok tematikus ismertetése: az alapjogok, a gyerekek védelméről szóló jogok, a gyerekek szükségleteivel összefüggő és a társadalmi részvételhez szükséges jogok csoportjának kiemelt tárgyalása. Jogsérelmeket feldolgozó kiscsoportos feladatok.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás, csoportmunka, megbeszélés

Harmadik alkalom: Gyerekjogokról gyereknyelven - a gyerekjogok oktatását segítő kiadványok bemutatása, képzés módszertani javaslatok a gyerekek felkészítéséhez. A jogok és a kötelességek kapcsolatának bemutatása. Kiscsoportos esetfeldolgozások a gyakorlatban történő alkalmazhatóság elősegítésére. Ekkor kerül sor az elégedettségvizsgálat kérdőívének kitöltésére; a képzés értékelő megbeszélésére és összegzésére, továbbá a résztvevői visszajelzésekre.

Időtartama: 10 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás, csoportmunka, megbeszélés

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

1081 Budapest, Kun utca 12., 3. emelet, 27. ajtó

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig

 

Több mint 20 évvel a program első változatának kifejlesztése óta az Egyesület Államokon kívül, ahol az Amerikai Gyermekvédelmi Liga első körben a képzéseket elkezdte, több mint 25 országban használják a PRIDE modellt és annak adaptációját. Magyarországon a programot FIKSZ néven használjuk, részben a PRIDE időközben más kontextusban használt jelentése, részben annak okán, hogy az eredeti mozaikszó (Parent Resources for Information, Development and Education – Erőforrások Szülőknek Információk, Fejlődés és Képzés céljából) nem volt magyarítható, így értelmes szót a Felkészültség Információk Kompetenciák Szülőknek szavakból alkottunk.

 

A FIKSZ képzés Magyarországon 1998-ben került bevezetésre, a gyermekvédelmi törvény elfogadását követően. Egy széleskörű szakmai tapasztalatokkal rendelkező munkacsoport 3 külföldi programot tanulmányozott, az érintett programok képviselőnek bemutatása alapján, és ezt követően a PRIDE/FIKSZ alkalmazását javasolta. 2010-ig, a FIKSZ program volt a törvényben meghatározott 60 órás kötelező döntéselőkészítő tréning, ezt követően a jogi szabályozás többszöri változását követően része maradt ugyan a legtöbb képzésnek, de további részekkel egészült ki.

 

A program kompetencia alapú, jól strukturált, egymásra épülő lépéseken keresztül kínál ismereteket és készségeket a jövendő nevelő- és örökbefogadó szülőknek és segítőiknek, szociális munkásoknak, gyermekvédelemben dolgozó más szakembereknek. A toborzást, felmérést, kiválasztás, felkészülést segítő program célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek saját és a csoporttagok tapasztalataik megosztásán túl mindazokkal a szükséges ismeretekkel és készségekkel, amelyek a tervezett tevékenységhez szükségesek.

 

A döntéselőkészítő tréning célja, hogy a résztvevők maguk tudjanak választ adni saját élményeik és a csoporttagok visszajelzése alapján, hogy akarnak-e és tudnak-e vállalkozni a nevelőszülői, örökbefogadói feladatokra, illetve, hogy milyen további ismeretekre, támogatásra van szükségük ennek eldöntése, illetve gyakorlása érdekében. A program lehetőséget ad a csoport vezetőinek arra, hogy a tréning során megismerve a résztvevőket, maguk is megfelelő mélységű képet alkothassanak a jelentkezők alkalmasságáról, felkészültségéről, motivációiról, nyitottságáról. A program része a családlátogatás, és ennek során a részletesebb felmérés is, ami jól szolgálhatja a kiválasztást és az alaposabb kölcsönös megismerést is. A tréninget vezetők – egy gyakorló gyermekvédelmi szakember, aki lehet nevelőszülői tanácsadó vagy gyám, és egy tapasztalt nevelőszülő – saját ismereteik, készségeik segítségével segítik a jövőbeni feladatok jobb megismerését, a kihívásokra adható lehetséges válaszok megfogalmazását.

 

A FIKSz program lehetőséget ad a későbbi továbbképzések biztosítására is, ahogyan jelentős mértékben segíteni tudja a helyettes szülők, családba fogadók tevékenységét is. Az amerikai program fejlesztői az elmúlt években jelentősen átdolgozták a tréninget a tapasztalatok, és az időközben bekövetkezett jogi, szakmai változások alapján, és önálló képzést biztosítanak a családba fogadásra vállalkozó családoknak is, ami világszerte, így az USA-ban is az elsődlegesen preferált ellátási forma.

 

A hazai gyakorlatban a nevelőszülő és örökbefogadó jelöltek mellett sok nevelőszülői tanácsadó, és más a gyermekvédelmi szakellátás különféle területein dolgozó kollega is elvégezte ezt a képzést, mivel minden területen hasznosítható tudást és készségeket ad.

 

A 14 lépésből álló modell célja, hogy a nevelő- és örökbefogadó szülők és segítőik egy csapat tagjaiként tudjanak segíteni azoknak a gyerekeknek, akik sokféle sérüléssel, traumával érkeznek a szakellátásba.

 

Főbb céljai:

-       A nevelő- és örökbefogadó családok szerepének tisztázása, és az adott szolgáltató szakmai elveinek és gyakorlatának megfelelő beilleszkedés a szakmai csoportba.

-       A közösségek, lakókörnyezet tájékoztatása a saját és kollegáik szerepéről, feladatairól.

-       Erősségek, szükségletek szerinti toborzás, átfogó terv a toborzásra.

-       Az 5 alap kompetenciára épülő vegyes döntés előkészítő tréning biztosítása személyes találkozás és online formában, és ennek alapján történő döntéshozatal.

-       Integrált döntéselőkészítő program, amely a környezettanulmány és családi felmérés részét képezi.

-       A gyerekek és családok összeillesztése a már képzett és kiválasztott családokkal a gyerekek egyéni szükségletei szerint.

-       Erősségeken alapuló értékelés és visszajelzés, minőségbiztosítási keretekben.

 

A program alkalmazásának feltétele, hogy az érintett családokat alkalmazó, illetve kiválasztó szervezetek és munkatársai elkötelezettek legyenek a gyermeki jogok biztosítása és a gyerekek védelmének érdekében, a szakemberek megfelelően felkészültek legyenek, kulturálisan adekvát, kompetencia és erősség alapú megközelítéssel dolgozzanak, annak érdekében, hogy a gyerekek számára biztonságot, jóllétet és állandóságot tudjanak biztosítani.

 

Az öt meghatározó kompetencia

 

A kompetencia jelentése ebben az összefüggésben: a gyermekvédelemben dolgozó munkatárs birtokában van azoknak az ismereteknek és készségeknek, amelyek a rábízott gyerekek biztonságát és egészséges fejlődését szavatolják.

 

A kompetenciák tudatosításával, az azokhoz kötődő feladatok és felelősségek behatárolásával el kell érni, hogy a szakmában dolgozó munkatársak a kompetenciák ismeretében, tudatosan, cél- és eredményorientáltan végezzék tevékenységüket

 

A képzés alapját 5 kompetencia képezi:

  1. A gyerekek védelmének és szeretetteli gondozásának biztosítása.
  2. A gyerekek fejlődési szükségleteinek megfelelő gondoskodás, figyelembe véve a lemaradásokat.
  3. A vérszerinti családdal való kapcsolat támogatása, ha ez a gyerek legfőbb érdekeivel egyezik.
  4. Olyan biztonságos és gondoskodó kapcsolat kialakítása a gyerekkel, amely egy életre szól, és állandóságot biztosít.
  5. Egy magas szakmai színvonalú csoport tagjaként dolgozni.

 

Az öt foglalkozásból álló készségfejlesztés és az elméleti ismeretanyag tartalmazza azt az információt és szaktudást, melyre a gyermekvédelemben dolgozóknak szüksége van. A program új rendszerben és szemlélettel közelíti meg a feladatok ellátását, melynek középpontjában a veszélyeztetett, illetve az átmeneti gondozásban, vagy nevelésbe vétel után tartósabb gondozásban részesülő gyermek egyénre szabott szükségletei állnak. A képzést a kompetenciákhoz kötődő feladatok tudatosítására alapozzuk, a gyermeki jogok elsődlegességének szem előtt tartásával. A saját élmények és a gyermekek által átélt történések párhuzamba állításával, ütköztetésével, az empátiás készség nő, a megértés eredményesebbé válik, és elkerülhetővé teszi a minősítést és az ítélkezést. A gyerekek egyéni szükségleteinek megfelelő egyénre szabott gondoskodás megértését és gyakorlását segíti.

 

A FIKSZ tréningek során az elmúlt két évtizedben több mint 5500 nevelőszülőt és örökbefogadót képeztek a trénereink, és több száz gyermekvédelmi szakember vet részt a továbbképzéseken. A tapasztalatok szerint rendkívül nagy hatású az a módszertani megközelítés, hogy a saját élet- és munkatapasztalatok felhasználásával, és a csoport visszajelzései alapján sajátítják el, vagy erősítik a résztvevők a szükséges kompetenciákat, értik meg az érintett gyerekek szükségleteit, és azokat a teendőket, amelyek a gyerekek jóllétét, korábbi traumáik feldolgozását, az esetleges lemaradások pótlását, a fizikai, lelki, kognitív fejlődésükhöz szükséges feltételek biztosítását szolgálják.

 

A továbbképzési program célja, tartalma:

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi gondoskodásra szoruló gyermekek ellátásához szükséges szakmai készségek fejlesztése.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: -

 

Tervezett képzési idő: 30 óra (A képzés 5 egymásra épülő, egyenként 6 órás tematikai egységre tagolódik.)

 

A képzés formája: csoportos képzés

 

A képzésről szóló igazolás/tanúsítvány kiadásának feltételei:

- a hallgató hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát,

- az egyéni és csoportmunkák elvégzése a továbbképzés során.

 

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek:

1.) Személyi feltételek:

- oktatók,

2.) Tárgyi feltételek:

- 1 db laptop internet csatlakozási lehetősséggel, projektor, vetítővászon, flipchart tábla;

- 22 fő befogadására alkalmas terem, mozgatható asztalokkal, székekkel, flipchart táblával;

- munkafüzet és tankönyv.

A program végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról a képzés indítója/szervezője gondoskodik.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: B/2020/005295

 

A képzés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által minősített. Engedélyszáma: S-05-021/2018

A képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében 30 pontot igazolunk vissza.

A képzés részvételi díja: 50.000 Ft

20 fő jelentkezése esetén vidékre is utazunk.

 

A képzés óraszáma (30 óra) a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható.

 

A továbbképzés egységeinek célja, tartalma, terjedelme és a tanegységekhez rendelt óraszám:

Az 1. tematikai egység során a gyermekek szakszerű ellátásához elengedhetetlenül szükséges készségek felsorolására és értelmezésére kerül sor. Összehasonlítás során a nevelőszülői és a gyermekvédelemben dolgozó egyéb munkakörök kapcsán konkretizálódnak a feladatok, az ún. kompetenciák mentén.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: előadás és csoportmunka

A 2. tematikai egység a csapatmunka és a gyermekvédelemben dolgozók együttműködési területeit konkretizálja, a feladatok és felelősségek mentén. A gyermek fejlődési szükségleteire is kitér a kötődés kialakulása és erősítése kapcsán.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Előadás, csoportmunka, szerepjáték,

A 3. tematikai egység a fejlődési szükségletek folytatásaként a veszteség, és annak feldolgozására tér ki, különös tekintettel a család időleges elvesztésére. Ebből vezetjük le a családok és gyermekek kapcsolatának erősítését, annak szükségességét.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Előadás, csoportmunka, szerepjáték

4. tematikai egység: A gyermekekkel való közvetlen foglalkozás egyik kulcskérdése a fegyelmezés, a fegyelmezés és büntetés közötti különbségtétel. A megengedett és megengedhetetlen büntetési formák (családtól, kapcsolattartás lehetőségétől való eltiltás). A vérszerinti kapcsolattartás nehézségei és kezelési módjai is e foglalkozás témája.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Előadás, csoportmunka, szerepjáték

Az 5. tematikai egység során a változások témaköre kerül feldolgozásra (a változások kezelésének segítése a befogadó- és nevelőcsaládokban, a gyermekvédelmi szakember milyen módon tud együtt dolgozni a váratlan változások és az ismételt családváltások megelőzése érdekében). Az elégedettségvizsgálat kérdőívének kitöltése is ekkor történik meg. A képzési programban résztvevők munkájának értékelése a tanult kompetenciák mentén zajlik. Az értékelő megbeszélést követően a programmal kapcsolatos visszajelzésekre is sor kerül.

Időtartama: 6 óra

Módszerek/munkaformák egységenként: Csoportmunka, értékelés

 

A képzésekre jelentkezni, és azokról bővebb információt kapni a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:

1081 Budapest, Kun utca 12., 3. emelet, 27. ajtó

Tel.: (+36-1) 225-3526, 06-30-459-2739

Web: www.csagyi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől- péntekig: 9-16 óráig

 

1. oldal / 2