Három fontos gyermekjogi tárgyú jelentés az ombudsmantól

violencechildAz utóbbi időszakban három fontos gyermekjogi tárgyú jelentést adott ki az alapvető jogok biztosa. Az első egy konkrét eset nyomán az iskolai gyermekbántalmazás vizsgálatának elmaradásával és az eltanácsolás alkalmazásával foglalkozott. A második jelentés a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadó, személyre szabott, inkluzív óvodai nevelésének jelenlegi helyzetét és anomáliáit tekintette át. A harmadik a bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményekben bekövetkezett halálesetek objektív, egységes és automatikus vizsgálatának kérdését érintette.

Egy szülő jelezte, hogy bántalmazták a gyermekét a veresegyházi Gyermekliget Általános Iskolában, az igazgató azonban ahelyett, hogy kivizsgálta volna a bejelentést, informálisan eltanácsolta a gyermeket az iskolából. Székely László ombudsman azt állapította meg, hogy az igazgató súlyos visszásságot okozva, a hatáskörét túllépve gyakorolt nyomást a szülőre.

 

A biztos megállapította, hogy az igazgató visszaélt a hatáskörével, azon túllépve, a bántalmazás körülményeinek feltárása helyett a panaszos szülővel és a tanulóval szemben nyomásgyakorlásként alkalmazta a jog eszközein kívül eső eltanácsolást. Az ombudsman szerint ezzel megsértette a szabad iskolaválasztás törvényben rögzített jogát, összességében pedig a panaszos és gyermeke tisztességes eljáráshoz való jogával összefüggő súlyos visszásságot okozott. Az érintett pedagógus jogviszonyának megszüntetése és a bántalmazott gyermek iskolaváltása miatt az alapjogi biztos jelentésében csak a jövőre nézve fogalmazhatott meg intézkedést. Ebben felhívta az Iskola igazgatóját a jogszerű eljárások feltétlen követésére, így arra is, hogy már a bántalmazás gyanúja esetén is szükséges annak kivizsgálása és arra is, hogy tartózkodjon az eltanácsolás eszközének alkalmazásától.

 

A közlemény elérhető itt.

A teljes jelentés elérhető itt.

 

Az alapjogi biztos a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai ellátásával összefüggésben négy konkrét panaszügyet egyesítve folytatott átfogó vizsgálatot. Az ombudsmani jelentés hangsúlyozta, hogy az egyenlő bánásmód követelménye olyan pozitív intézkedéseket vár el, amelyek lehetővé teszik az egyén helyzetéből adódó hátrányok csökkentését, a köznevelés egész rendszerében is hangsúlyozottan érvényesülnie kell a fogyatékossággal élő gyermekek jogainak.

 

A jelentés rögzíti, hogy az egyedi ügyekben és rendszerszinten feltárt körülmények, mulasztások és hiányosságok sértik az érintett sajátos nevelési igényű kisgyermekek védelméhez és gondoskodáshoz való jogát, továbbá sértik a CRPD által rögzített nemzetközi követelményeket. A helyzet rendezésére a biztos az emberi erőforrások miniszterétől kérte, hogy dolgozzák ki azt a stratégiát, amellyel a hazai köznevelési rendszerben meghonosítható az inkluzív óvodai nevelés szemléletmódja. Kezdeményezte, hogy a szaktárca tegyen további lépéseket a személyi feltételek biztosítására. Az egyedi ügyek megoldására az ombudsman az érintett óvodák és fenntartóik számára fogalmazott meg ajánlásokat.

 

A közlemény elérhető itt.

A teljes jelentés elérhető itt.

 

Egy nemzetközi jogvédő szervezet, az MDAC (Mental Disability Advocacy Centre - Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány) az ombudsmannak küldött beadványában azt sérelmezte, hogy nem minden esetben vizsgálja ki független szerv az állami fenntartású szociális, valamint gyermekvédelmi intézményekben, a fogyatékos személyek otthonaiban, pszichiátriai betegek intézményeiben bekövetkezett haláleseteket.

 

A közelmúltban több olyan ombudsmani jelentés is született, amely rámutatott, hogy több nagy létszámú bentlakásos intézményben hiányosak a személyi és tárgyi feltételek, sőt volt, hogy a fenntartói vizsgálatok jegyzőkönyvei is életveszélyes körülményeket rögzítettek. Mindez indokolja, hogy – az ellátottak és az őket ápoló, gondozó személyzet érdekében – objektív módon vizsgálják ki a bentlakásos intézményekben bekövetkezett halálesetek okait. A biztos emellett megállapította, hogy a bentlakásos, szakellátást nyújtó intézmények jellegüket tekintve fogvatartási helyek, a hatályos jogszabályok alapján pedig egy fogvatartott elhalálozása mindig rendkívüli halálesetnek minősül. Az ombudsman álláspontja szerint aggályos, hogy az eljárásmódokat a fenntartók kiléte alapján határozzák meg, mert ez a gyakorlat nem biztosítja az objektív életvédelmi kötelezettségből következő működési kereteket.

 

Székely László ombudsman rámutatott, hogy a hatályos jogszabályi környezet és a jogalkalmazási gyakorlat nem egyeztethető össze az állam objektív életvédelmi kötelezettségével, a jogbiztonság és az egyenlő bánásmód követelményével és nem felel meg sem a Gyermekjogi Egyezmény, sem a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményben vállalt kötelezettségeknek. A biztos az emberi erőforrások miniszterétől kérte, hogy az érintett szakemberek bevonásával állítson fel egy olyan munkacsoportot, amely kidolgozza az állami és nem állami fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézményekben bekövetkezett halálesetek objektív kivizsgálását biztosító jogszabályi kereteket és szakmai protokollokat.

 

A közlemény elérhető itt.

A teljes jelentés elérhető itt.

 

Fotó:sxc.hu